Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced organic and polymeric materials in renewable energetics
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0182-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku
Module summary

W ramach przedmiotu omówione zostaną obszary zastosowań materiałów organicznych i polimerowych w energetyce odnawialnej, m. in. w układach do magazynowania energii cieplnej, fotowoltaicznych, kolektorach słonecznych, ogniwach słonecznych, bateriach i akumulatorach, elektrolitach oraz elementach elektrowni wiatrowych ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość znaczenia energetyki odnawialnej i konieczności tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie SDA3A_K01, SDA3A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać dokonać krytycznej analizy danych w celu wyboru odpowiedniego materiału do konkretnych zastosowań SDA3A_U03, SDA3A_U02, SDA3A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce odnawialnej. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Test
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów stosowanych w energetyce odnawialnej, ich zalet i ograniczeń. SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia energetyki odnawialnej i konieczności tworzenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać dokonać krytycznej analizy danych w celu wyboru odpowiedniego materiału do konkretnych zastosowań - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii i rozwiązań technicznych stosowanych w energetyce odnawialnej. + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych materiałów stosowanych w energetyce odnawialnej, ich zalet i ograniczeń. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (10h):

W ramach wykładów omówiona będzie tematyka dotycząca stosowania nowoczesnych i zaawansowanych materiałów organicznych i polimerowych w energetyce ze wskazaniem ich zalet i ograniczeń. Omówione zostaną materiały stosowane w:

 • układach do magazynowania energii cieplnej (w szczególności materiały fazowo-zmienne),
 • ogniwach fotowoltaicznych,
 • kolektorach słonecznych i ogniwach słonecznych,
 • bateriach i akumulatorach,
 • elektrolitach,
 • oraz elementach elektrowni wiatrowych.

Seminar classes (10h):

Prezentacja i dyskusja na wybrany temat dotyczący zastosowania materiałów organicznych i polimerowych w energetyce odnawialnej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna
 • Seminar classes: Prezentacja multimedialna i dyskusja dotycząca prezentowanego temtu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.
Wygłosznie prezentacji.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Nie określono
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

OK = 0.5K+ 0.5S

Gdzie: K – ocena z kolokwium zaliczeniowego, S – ocena z prezenatacji na zajęciach semianryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, doktorant jest zobowiązany do odrobienia zaległych zajęć seminaryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 1. Polymer Materials for Energy and Electronic Applications, H. Peng, X. Sun, W. Weng, X. Fang, Elsevier, 2017.
 2. Polymers – Opportunities and Risks II: Sustainability, Product Design and Processing, P. Eyerer, M. Weller, Ch. Hübner, Springer, 2010.
 3. Nanotechnology for energy sustainability, vol. 1 and 2 / ed. by Baldev Raj, Marcel Van de Voorde, Yashwant Mahajan. — Weinheim : Wiley, cop. 2017. — (Nanotechnology Innovation & Applications). — ISBN: 978-3-527-34014-9
 4. Organic Photovoltaics, Ch. Brabec, V. Dyakonov, U. Scherf, Wiley 2008.
 5. Czasopisma: Nature Energy, Applied Energy, Renewable Energy, ACS Applied Energy Materials, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, RSC Energy and Environment Series, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Energy Storage
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Phase change materials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Krzysztof Pielichowski // Progress in Materials Science ; ISSN 0079-6425. — 2014 vol. 65, s. 67–123.
 2. Phase change nanomaterials for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Krzysztof Pielichowski // W: Nanotechnology for energy sustainability, vol. 2 / ed. by Baldev Raj, Marcel Van de Voorde, Yashwant Mahajan. — Weinheim : Wiley, cop. 2017. — (Nanotechnology Innovation & Applications). — ISBN: 978-3-527-34014-9. — S. 459–484.
 3. Polyurethane/graphite nano-platelet composites for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Bieda, Piotr SZATKOWSKI // Renewable Energy ; ISSN 0960-1481. — 2016 vol. 91, s. 456–465.
 4. Polyurethane cationomer films as ecological membranes for building industry / Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA, Piotr Król, Michał Kędzierski // Progress in Organic Coatings ; ISSN 0300-9440. — 2019 vol. 130, s. 83–92.
 5. The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene / Kinga PIELICHOWSKA, Michał Nowak, Piotr SZATKOWSKI, Beata MACHERZYŃSKA // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2016 vol. 162, s. 1024-1033.
Additional information:

Brak