Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Microtechnologies for Energy
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0185-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Technologie wytwarzania materiałow do przechowywania i konwersji energii. Techniki wytwarzania tradycyjnych i nowych materiałów dla potrzeb mikro i nanourządzeń. Wytwarzanie systemów mikroelektro-mechanicznych MEMS, NEMS, BIOMEMS, technologie mikroprodukcyjne, micromachining, czujniki, sensory i przetworniki, dla energetyki. Metody badawcze materiałów i urządzeń w mikro- i nano- skali. Metody charakterystyki właściwości cieplnych i elektrycznych materiałow i podzespołów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna fizyczne i techniczne podstawy metody wytwarzania materiałów SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination
M_W002 Zna metody MEMS wytwarzania elementów mikroeletromechanicznych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination
M_W003 Potrafi dobrać parametry metody wytwarzania dla danego materiału SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination
M_W004 Zna najnowsze trendy w rozwoju technologii wytwarzania materiałów dla energetyki SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Knowledge
M_W001 Zna fizyczne i techniczne podstawy metody wytwarzania materiałów + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna metody MEMS wytwarzania elementów mikroeletromechanicznych + - + - - - - - - - -
M_W003 Potrafi dobrać parametry metody wytwarzania dla danego materiału + - + - - - - - - - -
M_W004 Zna najnowsze trendy w rozwoju technologii wytwarzania materiałów dla energetyki + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 128 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 36 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
-
Laboratory classes (30h):

Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi mikrotechnologiami stosowanymi w energetyce oraz z przykładowymi metodami badań właściwości materiałów, warstw oraz złączy, ponadto będą badać parametry wydajnościowe urządzeń termoelektrycznych.
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują następujące tematy:
• Wytwarzanie powłok dielektrycznych na podłoża sensorów strumienia ciepła metodą elektrochemiczną
• Wytwarzanie ścieżek przewodzących czujników temperatury metodą sitodruku
• Wytworzenie elementów funkcjonalnych do modułu termoelektrycznego metodą prasowania na gorąco
• Charakterystyka parametrów elementów termoelektrycznych elementów czynnych modułów Peltiera
• Wytwarzanie złącz metal – półprzewodnik metodą lutowania rozpływowego
• Badania parametrów wydajnościowych generacyjnego modułu termoelektrycznego
• Badania parametrów wydajnościowych chłodniczego modułu termoelektrycznego

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych Demonstracje materiałów i urządzeń
 • Laboratory classes: Ćwiczenia z użyciem zestawów laboratoryjnych Kolokwia sprawdzające stan przygotowania studenta Sprawozdania z ćwiczeń Kolokwium zaliczeniowe
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:
- uczestniczenie w wykładach
- uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczen labolatoryjnych

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Udział obowiązkowy
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Zajęcia obowiązkowe
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa Ok wyliczana jest ze wzoru:

Ok = E*0.6+CL*0.4

gdzie
E- ocena z egzaminu
Cl – ocena z ćwiczen labolatoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia labolatoryjne mogą być wykonane w ramach zajęć dodatkowych po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Roman Pampuch, Współczesne materiały ceramiczne, AGH, 2005,ISBN: 83-7464-007-3
2. Dobrzański Leszek, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, WNT – Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,2006, ISBN-10: 83-204-3249-9
3. Gustavo A. Rivas et.al., Ceramics Processing In Microtechnology, Whittles Publishing 2009, ISBN-10: 1904445845 ISBN-13: 978-190444584-5
4. A. Arsenault, Nanochemistry, Royal Society Of Chemistry, 2008,ISBN-10: 184755895X

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None