Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Accounting for management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0192-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Surowiec Anna (asurow2@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Module summary

Moduł obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zasadami rachunkowości, wyceną i ewidencją księgową, oraz sprawozdawczością finansową jednostek gospodarczych. Zakres tematyczny umożliwia poznanie rachunkowości w stopniu pozwalającym na wykorzystanie informacji finansowej w procesie podejmowania decyzji gospodarczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje generowane przez system rachunkowości w jednostkach gospodarczych SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie wyceny i ewidencji w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy oraz ocenić sytuację finansową jednostki gospodarczej SDA3A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości SDA3A_W01 Test results
M_W002 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości SDA3A_W01 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest gotów do skutecznego i efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje generowane przez system rachunkowości w jednostkach gospodarczych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować właściwe rozwiązania w zakresie wyceny i ewidencji w systemie rachunkowości podmiotu gospodarczego - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ustalić wynik finansowy oraz ocenić sytuację finansową jednostki gospodarczej + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie cele, funkcje i zasady rachunkowości + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zjawiska i procesy finansowe w przedsiębiorstwie z perspektywy systemu rachunkowości + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 77 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Cechy współczesnej rachunkowości
2. Elementy sprawozdania finansowego
3. Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
4. Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości
5. Wycena i ewidencja składników aktywów i pasywów
6. Kategorie przychodów i kosztów
7. Kalkulacja kosztów
8. Systemy rachunku kosztów
9. Metody ustalania wyniku finansowego
10. Interpretacja sprawozdań finansowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wynik testu zaliczeniowego

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena uzyskana z testu zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Prerequisites and additional requirements:

Student posiadający zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach jest zobligowany nadrobić je samodzielnie.

Recommended literature and teaching resources:

Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finasowej, red. nauk. J. Pfaff, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2017
Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017
Rachunkowość finansowa Podręcznik, red. naukowa E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
Rachunkowość przedsiębiorstw, red. nauk. K. Czubakowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014
J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa: podstawy i ewidencje szczegółowe, Wyd. 2 zaktualizowane i uzup., CeDeWu Sp. z o. o., Warszawa 2017
2. Surowiec A., Open book accounting w zarządzaniu kosztami łańcucha dostaw [w:] Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, red. nauk.: J. Chluska, S. Kowalska. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 117-125.
3. Surowiec A., Podatkowe skutki metod wyceny zapasów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 7, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, 101-110.
4. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według regulacji MSSF i US GAAP [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 647-656.
5. Surowiec A., Marcinkowska E., Materiały, towary i produkty pracy [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 169-195.
6. Marcinkowska E., Surowiec A., Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności [w:] Rachunkowość finansowa podstawy i ewidencje szczegółowe, red.: J. Sawicka, A. Stronczek, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 197-242.
7. Kołodziej-Hajdo M., Surowiec A., Rachunkowość przedsiębiorstwa finansującego projekty inwestycyjne z funduszy UE [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 237-245.
8. Surowiec A., Kołodziej-Hajdo M., Podatek odroczony według regulacji krajowych, MSSF i US GAAP [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. nauk.: E. Nowak, M. Nieplowicz. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 454-463.
9. Surowiec A., Zastosowanie standardu XBRL w sprawozdawczości finansowej [w:] Finansowanie rozwoju gospodarczego, red. nauk. Leszek Preisner. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s.134-141.
10. Surowiec A., XBRL – nowy standard sprawozdawczości elektronicznej [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, red. M. Łada, A. Kozarkiewicz. Wydawnictwo C.H. BECK, Kraków 2008, s.31- 45.

Additional information:

None