Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methodology of teaching GIK classes
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0194-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Skulich Mikołaj (skulich@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria lądowa i transport
Module summary

Zakres modułu obejmuje tematykę związaną z opanowaniem umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych i praktyk terenowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Execution of exercises
M_U002 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia praktyk terenowych. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Execution of exercises
M_U003 Student posiada umiejętność oceny poprawności i stopnia realizacji prowadzonych ćwiczeń i praktyk. SDA3A_U07, SDA3A_U04 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń dotyczących przedmiotu Geodezja i Kartografia. SDA3A_W02, SDA3A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia zajęć ćwiczeniowych. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu Geodezji i Kartografii pod kątem prowadzenia praktyk terenowych. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność oceny poprawności i stopnia realizacji prowadzonych ćwiczeń i praktyk. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu tematyki ćwiczeń dotyczących przedmiotu Geodezja i Kartografia. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 23 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (15h):

1. Przygotowanie merytoryczne do prowadzonych zajęć.
2. Przygotowanie konspektu i planu zajęć.
3. Sposoby przygotowania materiałów i pomocy naukowych na zajęcia.
4. Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z praktycznymi aspektami przygotowania zajęć.
5. Zaplanowanie wykorzystania sprzętu pomiarowego.
6. Sposoby przekazywania wiedzy podczas zajęć.
7. Weryfikacja poprawności przeprowadzonych zajęć i sposób oceny.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć polega na prezentacji przed pozostałymi uczestnikami przygotowanego zagadnienia dotyczącego wybranego tematu ćwiczeń (praktycznych lub tablicowych) z zakresu programu przedmiotu Geodezja i Kartografia.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią z ocen otrzymanych w trakcie zajęć.
Ocenie podlegają:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach;
- przygotowanie prezentacji wybranego ćwiczenia z zakresu Geodezji;
- praktyczna realizacja przygotowanego ćwiczenia w grupie (jako forma zaliczenia).

Na ocenę końcową dodatkowo składają się następujące elementy:
- obecność na zajęciach (każda nieobecność powoduje obniżenie oceny o jeden stopień).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne odrobienie zajęć uzgodnione z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień związanych z programem przedmiotów: Geodezja Ia, Geodezja Ib, Zajęcia terenowe z geodezji I, Geodezja IIa, Geodezja IIb, Zajęcia terenowe z geodezji II.

Recommended literature and teaching resources:

1. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Józefa Belucha „Ćwiczenia z Geodezji I” Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007.
2. Jagielski Andrzej „Geodezja I” , Kraków 2005.
3. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Józefa Belucha “Ćwiczenia z geodezji II” Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH. Kraków 2008.
4. Jagielski Andrzej “Geodezja II”, Kraków 2007.
5. Tatarczyk Jerzy „Wybrane zagadnienia z instrumentoznawstwa geodezyjnego” Wyd. AGH Kraków 1994
6. Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.
7. Aktualne Rozporządzenia dotyczące zagadnień geodezyjnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

dostępne pod adresem internetowym:
https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/skulich-mikolaj-05019

Additional information:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach. W szczególnych przypadkach możliwa jest usprawiedliwiona nieobecność na maksymalnie dwóch zajęciach (z konsekwencjami opisanymi w sposobie obliczania oceny końcowej), które muszą zostać odrobione indywidualnie.
Nieobecność na więcej niż dwóch zajęciach skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.