Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Modeling and measurement system integration
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0198-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bień Andrzej (abien@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Praca przyrządów pomiarowych i ich interfejsy w systemach czasu rzeczywistego, w szczególności dedykowane do pomiarów w elektroenergetyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. SDA3A_U03
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawy teoretyczne i praktyczne konieczne do prac modelowych oraz zastosowania ich wyników przy integracji systemów pomiarowych, w szczególności dla potrzeb unikalnych eksperymentów naukowych. SDA3A_W02, SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. SDA3A_W05 Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania różnorodnych i złożonych problemów naukowych. Ma umiejętność pozyskiwania aktualnych informacji naukowych w uprawianej dyscyplinie naukowej. - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawy teoretyczne i praktyczne konieczne do prac modelowych oraz zastosowania ich wyników przy integracji systemów pomiarowych, w szczególności dla potrzeb unikalnych eksperymentów naukowych. + - + - - + - - - - -
M_W002 Rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza pozyskiwania i analizowania najnowszych osiągnięć związanych reprezentowaną dyscypliną naukową. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (10h):

Budowa, działanie współczesnych przyrządów pomiarowych i systemów pomiarowych. Korekcji błędów dynamicznych i statycznych w zastosowaniu do przetworników A/C. Bezkontaktowe pomiary wybranych wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w liniach energetycznych wysokiego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Organizacja wymiany informacji w pomiędzy przyrządami i magazynami danych oraz jego wykorzystanie do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego. Standardy w technologii synchrofazorów stosowanych do oceny stanu systemu energetycznego. Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Standard WiFi w wykorzystaniu do tworzenia rozległej bezprzewodowej sieci pomiarowej. Standard TEDS w zastosowaniu do automatycznego konfigurowania systemu pomiarowego. Standard M-BUS jako podstawa do tworzenia sieci pomiarowej w ciepłownictwie i energetyce.

Laboratory classes (10h):

Metody korekcji błędów statycznych i dynamicznych w zastosowaniu do przetworników A/C oraz ich ocena niepewności pomiarowej. Bezkontaktowy pomiar wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w rozdzielni średniego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej.

Seminar classes (10h):

Metody korekcji błędów statycznych i dynamicznych w zastosowaniu do przetworników A/C oraz ich ocena niepewności pomiarowej. Bezkontaktowy pomiar wartości chwilowych niesinusoidalnych prądów i napięć w rozdzielni średniego napięcia oraz oceny jakości energii elektrycznej . Wykorzystanie standardu GPS do synchronizacji rozległego systemu pomiarowego i monitorowania systemu energetycznego. Sieć pomiarowa z wykorzystaniem standardu GPRS na przykładzie zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. Rejestratory jakości energii elektrycznej i synchrofazory.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Prezentacja slajdów z wykonanym zadaniem.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia otrzymanych ocen.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie uzgodnionej z prowadzącym prezentacji lub innego zadania.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Hans von Pfriem vdi ; Zur Messung veranderlicher Temperaturen von Gasen und Flussigkeiten; Marz/April 1936; Gen. Ingen., 7, pp.85-92 (in German)
2. Nabielec, An Outlook on the DSP Dynamic Error Blind Correction of the Analog Part of the Measurement Channel, Proceedings of the 16^th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Venice, Vol. 2, pp. 709 – 712
3. Nabielec J., Nalepa J.: „The ‘Blind’ Method of Dynamic Error Correction for the Second Order System”, Proceedings of XVII IMEKO World Congress, June 22-27 2003, Dubrovnik, Croatia, pp.841-846
4. Seán McLoone, Senior Member, IEEE, Peter Hung, Member, IEEE, George Irwin, Fellow, IEEE, and Robert J. Kee ; Exploiting A Priori Time Constant Ratio Information in Difference Equation Two-Thermocouple Sensor Characterization; IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 6, NO. 6, DECEMBER 2006
5. Ryszard Hagel ;Miernictwo dynamiczne;WNT 1975
6. http://www.profibus.com/ http://www.commsvr.com/.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Bień A.: Systemy pomiarowe w elektroenergatyce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
2. Borkowski D. Wetula A. Bień A.: Contactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network, IEEE Transactions on Smart Grid ; ISSN 1949-3053. — 2015 vol. 6 no. 3, s. 1560–1569. — Bibliogr. s. 1568–1569, Abstr.. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6945326

Additional information:

None