Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Recent achievements of biomaterials science
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0209-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

PhD student learns about the principles of biomaterials science including biological phenomena at the interface, host response, biofilm formation as well as issues related to recent achievements in biomaterials for musculoskeletal system, delivery of drugs, genes and biologically active molecules, tissue engineering, regenerative medicine, wound dressings as well as imaging and diagnostic systems.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of advaced biomaterials on healthcare in a clear and comprehensive way SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of biomaterials and medical devices SDA3A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 PhD student knows recent advances of biomaterials and medical devices SDA3A_W02 Activity during classes
M_W002 PhD student understands basic biomolecular mechanisms responsible for biocompatibility SDA3A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 PhD student can work in a team and discuss the impact of advaced biomaterials on healthcare in a clear and comprehensive way - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 PhD student can propose methods to synthesise and characterize different types of biomaterials and medical devices - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 PhD student knows recent advances of biomaterials and medical devices + - - - - - - - - - -
M_W002 PhD student understands basic biomolecular mechanisms responsible for biocompatibility + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Module content
Lectures (10h):

1.Introduction to biomaterials science: biomaterials, biocompatibility, medical devices
2.Biomaterial-biological millieu interaction: adsorbed water, proteins and biological molecules
3.Host reaction to biomaterials: blood coagulation and blood-material interaction,
nonthrombogenic materials and strategies
4.Host reaction to biomaterials: inflammation, wound healing and foreign body
reaction
5.Biofilms and biomaterials related infections, antimicrobial strategies
6.Biomaterials in musculoskeletal system
7.Biomaterials for delivery of drugs, genes and biologically active molecules
8.Biomaterials for tissue engineering and regenerative medicine
9.Biomaterials for wound dressings and skin substitutes
10. Biomaterials for imaging and diagnostic systems

Seminar classes (10h):

Multimedia presentations delivered by the PhD students based on recent publications from reputed journals in the field of Biomaterials Science. Group discussions.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Positive grade from multimedia presentation at seminar classes, active participation in discussion during seminar classes

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

80% – grade for multimedia presentation delivered at the seminar
20% – grade for participation in the discussion during seminars
Further details will be provided during the first meeting in the beginning of the semester.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

In case of a justified absence on seminars the PhD student should immediately contact the teacher who will individually determine the options to catch up on seminars.

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge in chemistry, physics, materials science and biology

Recommended literature and teaching resources:

1.Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Buddy D. Ratner, Alan S. Hoffman,
Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons, 2013, Elsevier – Academic Press, 3rd edition; ISBN: 0125824637
and ISBN: 978-0-12-374626-9)
2. D. Williams, Essential Biomaterials Science, 2014, Cambridge University Press; ISBN 10: 0521899087 ISBN 13: 9780521899086
3. Biomateriały Tom 4, Monografia pod red. S. Błażewicza i J. Marciniaka, 2016, Polska Akademia Nauk, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-054-3
4. Recent publications provided by the teacher

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Wojak-Ćwik, I.M., Rumian, Ł., Krok-Borkowicz, M., [et al.], Scharnweber, D., Pamuła, E. Synergistic
effect of bimodal pore distribution and artificial extracellular matrices in polymeric scaffolds on
osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells Materials Science and Engineering C 97,
2019, 12-22.
2. Małgorzata Krok-Borkowicz, Elena Filova, Jaroslav Chlupac, Jan Klepetar, Lucie Bacakova, Elżbieta
Pamuła, Influence of pore size and hydroxyapatite deposition in poly(l-lactide-co-glycolide) scaffolds on
osteoblast-like cells cultured in static and dynamic conditions, Materials Letters 241, 2019, 1-5.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula,
Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for
bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.
4. T. E. L. Douglas, G. Krawczyk, E. Pamula, [et al.], Generation of composites for bone tissueenginnering
applications consisting of gellan gum hydrogels mineralized with calcium and magnesium
phosphate phases by enzymatic means, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
10(11), 2016, 938–954.

Additional information:

None