Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Degradation processes of metallic implants
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0212-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Moduł obejmuje charakterystkę procesów degradacyjnych jakim poddane są materiały stosowane w implatalogii. Zostaną przedstawione problemy degradacji implatów w roztworach fizjologicznych spowodowane tarciem, korozją i erozją.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest posiada kompertencje pozwalające mu oszacować i rozwiązywać problemy związane z eksploatacją materiałów metalicznych w medycynie. SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi oszczcować zagrożenia jakie niesie niszczenie imlantów dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego. SDA3A_U01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 1. Student wie jakiej degradacji ulegają implanty krótko i długoterminowe. SDA3A_W03 Presentation
M_W002 Stdent zna mechanizmy niszczenia impantów i jest świadomy zagrożeń jakie z tego faktu wynikają. SDA3A_W01, SDA3A_W05 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest posiada kompertencje pozwalające mu oszacować i rozwiązywać problemy związane z eksploatacją materiałów metalicznych w medycynie. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi oszczcować zagrożenia jakie niesie niszczenie imlantów dla zdrowia człowieka i dla środowiska naturalnego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. Student wie jakiej degradacji ulegają implanty krótko i długoterminowe. + - - - - - - - - - -
M_W002 Stdent zna mechanizmy niszczenia impantów i jest świadomy zagrożeń jakie z tego faktu wynikają. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 40 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (20h):
Procesy niszczenia metalicznych implantów

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Mechnizm degradacji implantów metalicznych spowodowanych tarciem w agresywnych roztworach fizjologicznych.
2. Typy korozji metalicznych implantów w roztworach fizjologicznych.
3. Mechanizm korozji szczelinowej, wżerowej i tribokorozji zachodzącej dla długoterminowych implantów tytanowych.
4. Charakterystyka niszczenia biodegradowalnych stopów magnezu stosowanych jako implanty ortopedyczne.
5. Degradacja materiałów spowodowana erozją.
6. Sposoby modyfikacji powierzchni długoterminowych i biodegradowalnych implantów ograniczających ich niszczenie spowodowane agresywnym środowiskiem i czynnikiami mechanicznymi.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Prezentacje multimedialne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia przedmiotu jest 70% obecności na wykładach.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Wymagane jest 70% obecności na wykładach.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen z dwóch prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeśli nieobecność studenta jest usprawiedliwiona, to zaległości student może wyrównać przygotowując samodzielnie referat lub prezentację multimedialną na zadany temat.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Yufeng Zheng et al., Metallic Biomaterials, 2017 Wiley – VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 694669 Weinheim, Germany.
2. Surface modification of Magnesium and its alloys for biomedical applications, Ed. by T.S.N Sankara Narayanan, Il – Song Park and Min-Ho Lee, Elsevier 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. H. KRAWIEC, V. Vignal, J. LOCH, P. Erazmus-Vignal, Influence of plastic deformation on the microstructure and corrosion behaviour of Ti-10Mo-4Zr and Ti-6Al-4V alloys in the Ringer’s solution at 37C, Corrosion Science vol. 96 (2015) 160–170.
2. H. KRAWIEC, V. Vignal, E. Schwarzenboeck, J. BANAŚ, Role of plastic deformation and microstructure in the micro-electrochemical behaviour of $Ti-6Al-4V$ in sodium chloride solution, Electrochimica Acta 104 (2013) 400–406.

Additional information:

None