Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Transport Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0216-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Szpytko Janusz (szpytko@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Przedmiot jest ukierunkowany na wybrane zagadnienia dotyczące inżynierii transportu (IT) oraz jej ewolucji oraz studia przypadków. Doktorant posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie formułowania problemów dotyczących IT, umie posługiwać się regułami logicznego myślenia w analizie wybranych inżynierskich problemów i potrafi zastosować przedmiotową wiedzę w rozwiązywaniu inżynierskich problemów dotyczących procesów transportowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Activity during classes
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. SDA3A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę (Doktorant jest gotów) do stałego rozwoju; posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. + - - + - + - - - - -
M_K002 Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami. + - - + - + - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi formułować problemy badawcze; umie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; myśleć oraz działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy na podstawie zastanych faktów. + - - + - + - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi analizować i ocenić przydatność oraz możliwości wykorzystania nowych technik i technologii. + - - + - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu. + - - + - + - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii. + - - + - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 70 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 11 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

Charakterystyka procesów i modów transportowych. Systemy i środki transportu ciągłego. Systemy i środki transportu cyklicznego. Charakterystyka dźwignic. Charakterystyka środków transportu typu podwieszonego. Techniki sterowania środkami transportowymi. Telematyka transportu. Zautomatyzowane systemy i urządzenia transportowe. Wybrane problemy eksploatacji urządzeń transportu technologicznego. Trendy w budowie i eksploatacji systemów i urządzeń transportowych.

Project classes (15h):

Projekt wybranego środka transportu. Projekt wybranego systemu transportowego. Projekt autonomicznego środka transportu. Projekt systemu eksploatacji środka transportowego.

Seminar classes (15h):

Charakterystyka wybranych systemów i urządzeń transportu technologicznego. Postęp technologiczny w rozwoju transportu. Projekt wybranego podsystemu suwnicy pomostowej. Projekt wybranego systemu transportowego. Studia przypadków inżynierii transportu.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Interaktywny wykład. Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z dyskusją w zakresie prezentowanych zagadnień. Możliwe pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt w zespołach. Korzystanie z komputerowych programów obliczeniowych, pozyskiwanie informacji z dostępnych źródeł, indywidualne konsultacje.
 • Seminar classes: Seminaria będą organizowane w formule prezentacji, dyskusji na wybrane tematy z dziedziny przedmiotu. Interesujące dla uczestników tematy będą ustalone na początku zajęć. Studenci czynnie uczestniczą w zajęciach w formie prezentacji określonych tematów i dyskusji.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia wykładu, ćwiczenia projektowego, zajęć seminaryjnych są aktywność na zajęciach lub w przepadku nieobecności opracowanie merytoryczne zlecone przez prowadzącego. Ocena z przygotowania i zaprezentowania określonego tematu z zakresu przedmiotu. Ocenie podległa jakość ćwiczenia projektowego/ zajęć seminaryjnych, w szczególności: poprawność merytoryczna, wykorzystane źródła literaturowego, wiedza pozwalająca na udzielanie merytorycznych odpowiedzi podczas odpowiedzi z projektu, estetyka wykonania.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Aktywny udział w zajęciach. Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Obecność w wykładach nie jest obowiązkowa.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia projektowe mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania projektów. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie zakładanych kompetencji. Ocenie podlega sposób wykonania prezentacji oraz uczestniczenie w dyskusji. Znajomość tematyki omawianej na wykładach. Dopuszczana jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Method of calculating the final grade:

Prowadzący zajęcia zaproponuje ocenę na podstawie posiadanych wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ocena końcowa = 0,5 (ocena z ćwiczenia projektowego) + 0,5 (ocena z aktywności na zajęciach seminaryjnych).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Opracowanie merytoryczne na temat zlecony przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura aktualna i zawierająca ugruntowaną wiedzę zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/szpytko-janusz-02706

Additional information:

Brak