Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of foundry furnaces control
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0220-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Ziółkowski Eugeniusz (ez@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria materiałowa
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Umiejętność zespołowego przygotowania procesu wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych SDA3A_K01 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Dobór metod sterowania piecami odlewniczymi SDA3A_U01 Involvement in teamwork,
Test results,
Participation in a discussion,
Scientific paper,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Klasyfikacja pieców odlewniczych stosowanych w odlewnictwie SDA3A_W02 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Metody prowadzenia wytopów w różnych typach pieców odlewniczych SDA3A_W02 Involvement in teamwork,
Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Metody sterowania piecami odlewniczymi (oporowymi, indukcyjnymi, łukowymi i żeliwiakami). Algorytmy sterowania. Systemy pomiarowe i sterujące. SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Case study,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Umiejętność zespołowego przygotowania procesu wytwarzania ciekłych stopów odlewniczych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Dobór metod sterowania piecami odlewniczymi - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Klasyfikacja pieców odlewniczych stosowanych w odlewnictwie - - - - - + - - - - -
M_W002 Metody prowadzenia wytopów w różnych typach pieców odlewniczych - - - - - + - - - - -
M_W003 Metody sterowania piecami odlewniczymi (oporowymi, indukcyjnymi, łukowymi i żeliwiakami). Algorytmy sterowania. Systemy pomiarowe i sterujące. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Sterowanie piecami odlewniczymi

1. Charakterystyki techniczne, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne pieców odlewniczych
2. Parametry wejściowe i wyjściowe pieców jako obiektów sterowania automatycznego
3. Identyfikacja pieców odlewniczych jako obiektów w układach sterowania
4. Elementy pomiarowe i sterujące w układach pracy pieców odlewniczych
5. Algorytmy i metody sterowania wybranymi piecami odlewniczymi
6. Modelowanie układów sterowania piecami odlewniczymi

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wymagana jest obecność na ponad 50% zajęć seminaryjnych oraz wykonanie prezentacji i wygłoszenie referatu.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie wynikać z ocen cząstkowych za aktywność na zajęciach, jakość wykonanej prezentacji oraz wygłoszenia referatu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie indywidualnie uzgadniany pomiędzy doktorantem a prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach seminaryjnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Zastosowanie metod programowania matematycznego w optymalizacji wytopu w piecach odlewniczych. W: Modelowanie i optymalizacja : metody i zastosowania / pod red. Janusza Kacprzyka, Jana Węglarza. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2002.

2. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Analiza funkcjonalności zdalnych komputerowych systemów pomiarowo-sterujących. W: V konferencja odlewnicza TECHNICAL 2002 : „Odlewnictwo XXI w. – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 23. 05–24. 05. 2002 r. : biuletyn konferencyjny. — Nowa Sól : P. P. P.„TECHNICAL”, 2002. — S. 120–125.

3. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Charakterystyka sterowania grupowego w zasilaniu elektrycznych pieców oporowych. Archiwum Odlewnictwa; ISSN 1642-5308. — 2002 R. 2 nr 3, s. 149–154.

4. E. ZIÓŁKOWSKI (2002): Koncepcja modelowego stanowiska do automatycznej identyfikacji elektrycznego pieca oporowego. W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002.

5. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Comparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. Vol. 12 iss. 3, s. 127–130.

6. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Comparison of energy consumption in the classical (PID) and fuzzy control of foundry resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 12 spec. iss. 1, s. 195–198.

7. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2012): Energy consumption in the fuzzy control of foundry furnaces : abstract. W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków; XXXVI Scientific conference Foundryman’s Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012.

8. E. ZIÓŁKOWSKI, P. ŚMIERCIAK (2014): The optimization criteria in fuzzy control systems of foundry furnaces. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 14 spec. iss. 2, s. 95–100.

9. P. ŚMIERCIAK, E. ZIÓŁKOWSKI (2014): Influence of selected parameters of interference on the quality of classical and fuzzy control resistance furnace. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 14 spec. iss. 4, s. 123–126.

10. P. ŚMIERCIAK, E. ZIÓŁKOWSKI (2015): The simulation results comparison of influence of shape and interference amplitude on control quality of resistance furnace in a system equipped with PID or fuzzy regulators. Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering; ISSN 1897-3310. Vol. 15 spec. iss. 4, s. 133–138.

Additional information:

None