Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Revitalisation in the context of sustainable development
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0237-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Ostręga Anna (ostrega@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Presentation of the causes and effects of environmental degradation as well as methods and examples of revitalisation in the context of sustainable development.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Is ready to initiate and get involved in the processes of revitalisation of degraded areas. SDA3A_K02 Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. SDA3A_K01 Participation in a discussion,
Case study,
Project
Skills: he can
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the sustainable development principles. SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Project
M_U002 Can identify the factor of success and failure of revitalisation projects. SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Knows and understands causes and effects of environmental degradation. SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Case study,
Project
M_W002 Knows and understands methods of revitalisation in the context of sustainable development principle. SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Case study,
Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Is ready to initiate and get involved in the processes of revitalisation of degraded areas. + - - + - - - - - - -
M_K002 Is ready to expand and complete acquired knowledge and lifelong learning. + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Can elaborate the concept of the revitalisation of the post-mining land based on the sustainable development principles. + - - + - - - - - - -
M_U002 Can identify the factor of success and failure of revitalisation projects. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Knows and understands causes and effects of environmental degradation. + - - + - - - - - - -
M_W002 Knows and understands methods of revitalisation in the context of sustainable development principle. + - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Module content
Lectures (15h):

1) Introduction – causes and effects of environmental degradation. Repair methods.
2) Sustainable development – genesis, definitions, principles. Connection with the revitalization’ concept.
3) Revitalization – genesis, definitions, stakeholders. Formal, legal and financial conditions.
4) Structure and types of areas requiring revitalisation – post-industrial, post-mining, post-military, urban and rural areas; transformed, degraded, devastated.
5) Revitalization design methodology. Classification of factors characterising areas requiring reclamation and revitalization. Systematics of revitalization modes. Optimisation of the decision-making process.
6) Post-industrial areas as a potential for socio-economic development and nature protection in the revitalization process. Methods of involving the local community in the revitalization process. Social needs analysis.
7) Degradation of cities and rural areas – causes and effects. Revitalization of cities, including cities with an industrial connotation. Green and blue infrastructure. Domestic and foreign case studies.
8) The “Tarnowskie Lakeland” project as revitalization of post-mining areas on a sub-regional scale. The principle of sustainable development in the project. Natural conditions – the role of natural succession. The role of culture, industrial heritage and innovative architecture in revitalisation.

Project classes (30h):

Elaborate the concept of the revitalisation of the degraded land based on the sustainable development principle.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Multimedia presentation, case studies, discussion.
 • Project classes: Students perform a given project independently, without much intervention of the teacher. This is to develop a sense of responsibility for group work and responsibility for the decisions taken.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Project elaboration.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Discussion on the content presented and ongoing clarification of doubts.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Students carry out practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The method of project design and the final result are assessed.
Method of calculating the final grade:

Assessment of the project.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Absence from classes can be made up for by individual work.

Prerequisites and additional requirements:

None

Recommended literature and teaching resources:

1. Krzaklewski W. (2014): The succession method in reclamation activity, [in:] Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland (Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany) (ed. Cała M., von Bismarck F., Illing M.), AGH Press, Kraków, pp. 326-388, (in GER and PL).
2. Lemoine G. (2010): Restoration and protection of post-mining landscapes for environmental value and for public access in the Département du Nord (France), 2. Internationaler Bergbau und Umwelt Sanierungs Congress , 1–3 September 2010, Dresden.
3. Cała M., von Bismarck F., Illing M. (ed.) (2014): Geotechnische und Umweltaspekte bei der Rekultivierung und Revitalisierung von Bergbaufolgelandschaften in Polen und in Deutschland (Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany). AGH Press, 2014 (in GER and PL).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) OSTRĘGA A., CAŁA M. (2019): Planowanie przestrzenne i rewitalizacja w górniczych regionach [w:] Rekultywacja i rewitalizacja rejonów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Uwarunkowania planistyczne, przyrodnicze i kulturowe, red. Ostręga A. Schlenstedt J., Cała M., Wydawnictwa AGH, Kraków, dostęp on-line: http://www.rewitalizacja.agh.edu.pl/forum/
2) OSTRĘGA A., SZEWCZYK-ŚWIĄTEK A., ŚWIĄTEK W. (2019): Rewitalizacja zespołu żwirowni dla funkcji rekreacyjno-turystycznych i przyrodniczych – POJEZIERZE TARNOWSKIE [w:] Rekultywacja i rewitalizacja rejonów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Uwarunkowania planistyczne, przyrodnicze i kulturowe, red. Ostręga A. Schlenstedt J., Cała M. Wydawnictwa AGH, Kraków, dostęp on-line: http://www.rewitalizacja.agh.edu.pl/forum/
3) KOWALSKA N., OSTRĘGA A. (2019): Using SERVQUAL method to assess tourist service quality by the example of the Silesian Mining Museum established on the post-mining area. Inżynieria Mineralna, z. 2, nr 44.
4) Karwińska A., Böhm A., Ostręga A., (2016): Przestrzenie publiczne w rozwoju miast. Wydawnictwo TEXTER, s. 174.
5) Ostręga A. (2016): Zrewitalizowane tereny pogórnicze jako przestrzenie publiczne [w:] Skowronek J. (red): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wydawca Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, s. 47–57.
6) Ostręga A. (2016): Możliwości atrakcyjnej rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych – przykłady z Polski i Niemiec [w:] (red.): L. Gazda: Lubelski Bursztyn: znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Wydawca Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 192–209.
7) Ostręga A., Szewczyk-Świątek A., Świątek W. (2016): Innowacje w rewitalizacji rejonów eksploatacji piasków i żwirów – Pojezierze Tarnowskie. Kruszywa: produkcja, transport, zastosowanie 2/2016, s. 104–109.
8) Ostręga A., Lenartowicz K., Szewczyk-Świątek A., Świątek W., Cygan S. (2015): Rewitalizacja wyrobisk po eksploatacji piasków i żwirów z wykorzystaniem dziedzictwa przemysłowego i kulturowego – przypadek Borzęcina i Dołęgi [w:] Skowronek J. (red.) Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, s. 213–225.
9) Ostręga A. (2014): Holistyczne podejście do rewitalizacji (po)górniczych regionów i rejonów. Przegląd Górniczy, t. 70, nr 10, s. 128–133.
10) Ostręga A. (2014): Rewitalizacja zwałowiska Kopalni Wegla Brunatnego Nochten dla funkcji przyrodniczych – Łużycki Park Znalezisk. Węgiel Brunatny: Biuletyn Informacyjny Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, nr 4, s. 26–30.
11) Ostręga A. (2014): Rewitalizacja obszarów po działalności wydobywczej w formule publiczno-prywatnej współpracy na przykładzie żwirowni w Radłowie] [w:] Cała M., von Bismarck F., Illing M. (red.) Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech. Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 429–440.
12) Cała M., Ostręga A. (2013), Geotechnical Aspects of Revitalisation of Post-Mining Areas – An Example of the Adaptation of Katowice Hard Coal Mine for the New Silesian Museum. Archives of Mining Science, vol. 58, no. 2, s. 361–374.
13) Uberman R., Ostręga A. 2004: Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych. Górnictwo Odkrywkowe, nr 7-8, s. 80–87.
14) Ostręga A. (2013): Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych. Wydawnictwa AGH. Seria rozprawy i monografie, nr 279 Kraków.
15) Ostręga A., Teodorski D., Becker R. (2012): Regeneration of post-industrial facilities in the Legnica–Głogów Copper Mining District illustrated with an example of “Obora” Filling Sand Mine. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 259–268.
16) Uberman R., Ostręga A. (2012): Reclamation and revitalisation of lands after mining activities. Polish achievements and problems. AGH Journal of Mining and Geoengineering, vol. 36, no. 2, s. 285–297.
17) Ostręga A., Uberman R., Stożek Ł., Muzykiewicz B. (2011): Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia ,,Kujawy”. Górnictwo i Geologia XV. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132, Studia i Materiały nr 39; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 223–224.
18) Ostrega A., Uberman R. (2010): Kierunki rekultywacji i zagospodarowania – sposób wyboru, klasyfikacja i przykłady. Górnictwo i Geoinżynieria R. 34, z. 4, s. 445–461.

Additional information:

none