Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Preparation of research projects
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0238-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Manecki Maciej (gpmmanec@cyf-kr.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi pracować w zespole przygotowującym projekt badań naukowych SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Umie przekształcić własny pomysł badawczy w profesjonalny i realnie możliwy do wykonania projekt SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U05, SDA3A_U01 Execution of a project
M_U002 Umie nawiązać współpracę i skonstruować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wykonalność i opracować strategię aplikacji o finansowanie badań. SDA3A_U06, SDA3A_U02, SDA3A_U03, SDA3A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poznaje kryteria i zasady krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej rzeczywistości pod kątem kwestionowania istniejącego stanu wiedzy i stawiania pytań SDA3A_W05, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Execution of a project
M_W002 Zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań w naukach ścisłych oraz zagadnienia etyczne związane z pracą inżyniera i badacza SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi pracować w zespole przygotowującym projekt badań naukowych - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie przekształcić własny pomysł badawczy w profesjonalny i realnie możliwy do wykonania projekt - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie nawiązać współpracę i skonstruować samodzielny projekt badawczy, analizować jego wykonalność i opracować strategię aplikacji o finansowanie badań. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznaje kryteria i zasady krytycznego i samodzielnego odczytywania otaczającej rzeczywistości pod kątem kwestionowania istniejącego stanu wiedzy i stawiania pytań - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna terminologię, techniki i narzędzia służące realizacji badań w naukach ścisłych oraz zagadnienia etyczne związane z pracą inżyniera i badacza - - - + - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 38 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Contact hours 1 h
Inne 5 h
Module content
Project classes (15h):
Przygotowanie projektu badawczego i kryteria aplikacji o finansowanie

Poszczególne tematy zajęć obejmują:

Przekształcanie innowacyjnego pomysłu w projekt badawczy, tok rozumowania przy konceptualizacji. Umiejętność łączenia tak zwanych badań podstawowych i stosowanych. Zasady budowania zespołów badawczych, dobre praktyki nawiązywania współpracy. Przeprowadzenie prac lub badań wstępnych, pilotowych.

Koncepcja badań a projekt badań. Sposób racjonalnego konkretyzowania i zawężania celu badawczego i przedmiotu badań. Kryteria własnej oceny zarysu harmonogramu i kosztorysu, ocena wykonalności, potencjalne zagrożenia przy realizacji.

Szczegółowe planowanie publikacji naukowych wynikających z projektu oraz metod efektywnego upowszechniania i zastosowania wyników.

Przegląd najpowszechniejszych źródeł finansowania projektów badawczych. Kryteria wyboru, zalety i ograniczenia.

Uniwersalne zasady skutecznej narracji wniosku grantowego lub aplikacji o finansowanie badań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Project classes: W trakcie zajęć warsztatowo-projektowych studenci w podzespołach przygotowują rozwiązania zadanych problemów praktycznych, dobierając odpowiednie narzędzia. Dalszą częścią postępowania jest indywidualne przygotowanie projektów. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot ma charakter ćwiczeń projektowych.
Zajęcia rozpoczynają się krótkim wprowadzeniem a następnie odbywają się warsztaty obejmujące kolejne etapy opracowania projektu badawczego, zakończone indywidualną pracą projektową.
W razie uzyskania niedostatecznej oceny z którejś części projektu należy przed upływem semestru nanieść zalecane poprawki i złożyć projekt do ponownej oceny.

Participation rules in classes:
  • Project classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywne angażowanie się w prace wykonywane podczas ćwiczeń.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywny udział w zajęciach i złożenie indywidualnych prac projektowych.
Ocena końcowa jest średnią z ocen wystawionych za prace projektowe.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie przewidywanej nieobecności na niewielkiej części zajęć warunki zaliczenia przedmiotu należy wcześniej indywidualnie ustalić z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego, umiejętność analizy publikacji naukowych w swojej dziedzinie

Recommended literature and teaching resources:

Instrukcje przygotowania wniosków grantowych NCN:
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=19711&L=500

NCBiR Szybka Ścieżka:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/szybka-sciezka/

Siemieńska R. 2019. Kariery akademickie kobiet i mężczyzn: Różne czy podobne? Wydawnictwo naukowe Scholar.

Jonek-Kowalska I. I Turek M., 2010 – Metodyka pracy badawczej w naukach ekonomicznych dla inżynierow. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Gambarelli G., Łucki Z. 1998. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Universitas. Kraków

Valiela I. 2001. Doing science: design, analysis, and communication of scientific research, Oxford University Press.

Bell J. 2014. Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers. McGraw-Hill Education.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

Nie ma