Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Advanced methods and tools of quality management and metrology
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0246-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Bogacz Paweł (bogacz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Zadaniem przedmiotu jest przekazanie doktorantom wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanych narzędzi zarządzania jakością oraz metrologii wykorzystywanych w prowadzeniu procesu naukowego lub biznesowego

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Efektem kształcenia są kompetencje społeczne dotyczące pracy w grupie oraz kompetentnego wyrażania swojego zdania na dane tematy związane z jakością procesów SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Efektem kształcenia jest umiejętność realizacji samodzielnych prac w zakresie planowania, projektowania, prowadzenia oraz optymalizacji jakości procesów SDA3A_U07, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Activity during classes
M_U002 Efektem kształcenia jest umiejętność współpracy zespołowej w postaci rozwiązywania problemów oraz studiów przypadków jakościowych SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U05, SDA3A_U03 Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Efektem kształcenia jest wiedza doktoranta dotycząca planowania oraz realizacji jakości wszelkich procesów: naukowych, produkcyjnych, usługowych SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W06, SDA3A_W01 Project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Efektem kształcenia są kompetencje społeczne dotyczące pracy w grupie oraz kompetentnego wyrażania swojego zdania na dane tematy związane z jakością procesów - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Efektem kształcenia jest umiejętność realizacji samodzielnych prac w zakresie planowania, projektowania, prowadzenia oraz optymalizacji jakości procesów + + - - - - - - - - -
M_U002 Efektem kształcenia jest umiejętność współpracy zespołowej w postaci rozwiązywania problemów oraz studiów przypadków jakościowych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Efektem kształcenia jest wiedza doktoranta dotycząca planowania oraz realizacji jakości wszelkich procesów: naukowych, produkcyjnych, usługowych + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 72 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Rozwój modelu zarządzania jakością w kierunku sterowania tym procesem

  Przedstawienie historii rozwoju nowoczesnego zarządzania jakością, ze szczególnym wskazaniem na inżynierię jakością w systemach typu on-line

 2. Metody projektowania jakości w ujęciu procesu

  Przedstawienie metod inżynierskich projektowania jakości, ze szczególnym uwzględnieniem metod i narzędzi: FMEA, FTA, AQP oraz analizy sensorycznej

 3. Metody sterowania jakością w procesie

  Przedstawienie metod sterowania jakością procesu, ze szczególnym uwzględnieniem SPC a także analizy zdolności procesu

 4. Metody metrologiczne w sterowania jakością w procesie

  Przedstawienie metod wywodzących się z metrologii, wykorzystywanych w inżynierii jakości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy GRR i wyznaczania współczynnika Kappa

 5. Ciągłe doskonalenie w sterowaniu jakością w procesie

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych zasad, metod i narzędzi z zakresu ciągłego doskonalenia w sterowaniu jakością, w oparciu o PDCA i DMAIC

 6. Podstawowe narzędzia sterowania jakością w procesie

  Prezentacja teoretyczna i pokazanie na przykładach podstawowych narzędzi sterowania jakością w procesie ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi statystycznych i heurystycznych, w tym z użyciem standaryzowanych wskaźników jakości

Auditorium classes (15h):
 1. Ćwiczymy metody projektowania systemu sterowania jakością w procesie

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod projektowania systemu sterowania jakością procesu ze szczególnym uwzględnieniem analizy FTA, 5Why, metody delfickiej i elementu pierwszego etapu P FMEA, a następnie doktoranci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach procesowych

 2. Ćwiczymy metody sterowania jakością w procesie

  Przedstawienie przykładów wykorzystania metod sterowania jakością procesu ze szczególnym uwzględnieniem Six Sigma oraz kół jakości, a następnie doktoranci rozwiążą zadania z zakresu wdrożenia ich w hipotetycznych sytuacjach procesowych

 3. Ćwiczymy metody metrologiczne w sterowaniu jakością procesu

  Przedstawienie metod wywodzących się z metrologii, wykorzystywanych w inżynierii jakości, ze szczególnym uwzględnieniem analizy GRR i wyznaczania współczynnika Kappa, następnie doktoranci rozwiążą zadania z zakresu wykorzystania ich w hipotetycznych sytuacjach procesowych

 4. Ćwiczymy narzędzia sterowania jakością w procesie

  W trakcie ćwiczeń zostaną przedstawione przykłady wykorzystania najważniejszych narzędzi sterowania jakością w procesie, ze szczególnym uwzględnieniem SPC oraz miar standaryzowanych, a następnie doktoranci rozwiążą zadania z zakresu wykorzystania ich w hipotetycznych sytuacjach procesowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: wykład, praca własna studenta
 • Auditorium classes: Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca własna studenta, projekt na podstawie zadania problemowego
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia są nieobowiązkowe. Doktorant jest zobowiązany do przygotowania projektu z zakresu zarządzania jakością lub z metrologii, dotyczącego wybranego przez siebie procesu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną przygotowanego projektu. Możliwe jest jej podniesienie poprzez uwzględnienie aktywności doktoranta w czasie zajęć

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa

Prerequisites and additional requirements:

Pomocna będzie podstawowa wiedza z zakresu zarządzania oraz statystyki matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, 2013
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2015
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, ŚWNWZiNS, 2005
Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, WNT, 2008
Szczepańska K., Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, 2010
Ruffa, S.A., The Going Lean Fieldbook, Amacon, 2011
Łazicki, Lean Manufacturing – praktyczne zastosowanie metodologii, e-book, 2015
Byrne A, Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management, 2013

kalkulator
komputer
tablice matematyczne

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych — Matrix logistics indicators assessment of distributed hub the construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: WSL FORUM 2015 : VI międzynarodowa naukowa konferencja logistyczna : Poznań, 15.05.2015 : materiały konferencyjne : streszczenia = WSL FORUM 2015 : VI international scientific conference on logistics : Poznań, 15.05.2015 : conference materials : abstracts. — [Poznań : s. n.], 2015.
2. Designing a product quality improvement tool for headliners in BMW X1 E84 cars in Boshoku Automotive Poland / K. Szymańska, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
3. Design an IT tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company / K. Marszalik, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 24–26 aprelâ 2013 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2013
4. Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014
5. Lean thinking in mining industry / M. MIGZA, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2015 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 1 / Ministerstvo Obrazovaniâ i Nauki Rossijskoj Federacii, Federal’noe Gosudarstvennoe Bûdžetnoe Obrazovatel’noe učreždenie Bysšego Professional’nogo Obrazovaniâ, Nacional’nyj Mineral’no-Syr’evoj Universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : [s. n.], 2015
6. Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w Polsce — Possibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015
7. Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR — [The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
8. Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six Sigma — Project of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013
9. Using six sigma as a solution to the quality problem in producing armrests on Daimler-Mercedes C218 line in The Boshoku Automotive Poland / K. Zientek, P. BOGACZ // W: Problemy nedropol’zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : Sankt-Peterburg, 23–25 aprelâ 2014 g. : sbornik naučnyh trudov, Č. 2 / red. kollegiâ V. L. Truško [et al.] ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Rossijskoj Federacii, federal’noe gosudarstvennoe bûdžetnoe obrazovatel’noe učreždenie vysšego professional’nogo obrazovaniâ, Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj». — Sankt-Peterburg : Nacional’nyj mineral’no-syr’evoj universitet «Gornyj», cop. 2014
10. Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma} — Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011

Additional information:

Brak