Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management Theories
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0265-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Module summary

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania jako nauką oraz teoriami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których będzie bazowała ich praca doktorska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest świadomy znaczenia prowadzonych badań dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. SDA3A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji. SDA3A_U01, SDA3A_U04 Activity during classes
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania. SDA3A_U01 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna i rozumie istotę zarządzania jako praktyki gospodarczej oraz dyscypliny naukowej. Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych. SDA3A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest świadomy znaczenia prowadzonych badań dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna i rozumie istotę zarządzania jako praktyki gospodarczej oraz dyscypliny naukowej. Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Contact hours 5 h
Module content
Conversation seminar (30h):
 1. Teoretyczny i praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu

  Przedmiot badań nauk o zarządzaniu
  Rodzaje tożsamości nauk o zarządzaniu
  Nurty w naukach o zarządzaniu
  Kategoria efektywności w naukach o zarządzaniu

 2. Zmiany paradygmatów zarządzania

  Paradygmat zmienności i radzenia sobie z nieprzewidywalnością
  Zmiany w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
  Zmiany w zakresie ról menedżerskich
  Łańcuch wartości zorientowany na klienta
  Metafory w naukach o organizacji i zarządzaniu

 3. Klasyczne koncepcje zarządzania i podejścia integrujące dorobek klasyczny

  Szkoła klasyczna, szkoła behawioralna i podejście ilościowe
  Podejścia integrujące dorobek klasyczny

 4. Uwarunkowania i istota współczesnych koncepcji i orientacji

   podejście zasobowe w zarządzaniu
   koncepcje zorientowane na człowieka
   koncepcje zorientowane na wartości
   koncepcje zarządzania zmianami – ewolucyjne i radykalne podejście
   koncepcje doskonalenia organizacji
   koncepcje zorientowane na klienta
   koncepcje zorientowane na współdziałanie
   koncepcje zorientowane na wiedzę
   paradygmat procesowości i elastyczności.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: dyskusja grupowa,prezentacja projektów odnoszących sie do tematyki dysertacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

przygotowanie prezentacji i projektów indywidualnych zwiazanych z tematyką dysertacji
aktywność na zajęciach – udział w dyskusji

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Treści prezentowane będą w formie prezentacji multimedialnej i zostaną poddane dyskusji podczas zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji skorygowana (50 %) o ocenę aktywności (50 %) na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konieczność samodzielnego zapoznania się z zaleconymi opracowaniami

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Zakrzewska-Bielawska A. red. (2012), Podstawy Zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
2. Adamik A. red. (2013), Nauka o organizacji ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
3. Czerska M., Szpitter A.A. (2010) Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
4. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
5. Griffin R.,(2005) Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
6. Zimniewicz K., (2000)., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
7. Czerska J., (2009) Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa.
8. Martyniak A., (2001) Organizacja i zarządzanie, 70 problemów teorii i praktyki Kraków- Kluczbork.
9. Grudzewski W.M. Hejduk I.K. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010) Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania Warszawa Poltext.
10. Mikołajczyk Z., (2003) Zarządzanie procesami zmian organizacyjnych. GWSH, Katowice.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lewicka D.( 2019) Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa

Additional information:

None