Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Contemporary methodological problems of management sciences
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0266-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Module summary

Celem modułu jest zaznajomienie uczestników z wyzwaniami metodycznymi nauk o zarzadzaniu, a w szczególności w odniesieniu do realizowanych projektów badawczych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi propagować uzyskane rezultaty inicjować i brac udział w dyskusji naukowej SDA3A_K01 Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi definiować problem badawczy, cele i hipotezy oraz dobierać metody i narzędzia do potrzeb realizacji projektu badawczego SDA3A_U01, SDA3A_U04 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę dotyczacą zagadnień metodycznych niezbędnych do przygotowania dysertacji SDA3A_W01 Participation in a discussion
M_W002 Jest świadomy ograniczeń procesu badawczego SDA3A_W03 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi propagować uzyskane rezultaty inicjować i brac udział w dyskusji naukowej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi definiować problem badawczy, cele i hipotezy oraz dobierać metody i narzędzia do potrzeb realizacji projektu badawczego + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę dotyczacą zagadnień metodycznych niezbędnych do przygotowania dysertacji + - - - - - - - - - -
M_W002 Jest świadomy ograniczeń procesu badawczego + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Formułowanie problemów naukowych

  Lokowanie problemów naukowych w naukach o zarządzaniu
  Wartościowanie problemów naukowych
  Definiowanie luki badawczej

 2. Badania literaturowe w naukach o zarzadzaniu

  Metodyka systematycznego przeglądu literatury
  Metodyka metaanalizy

 3. Trangulacja metodologiczna

  Typy i przykłady triangulacji

 4. Badania ilościowe

  Formułowanie hipotez
  Operacjonalizacja zmiennych
  Dobór próby
  Gromadzenie danych
  Analiza danych

 5. Metody jakościowe

  Metoda wywiadu
  Studia przypadków

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: dyskusja grupowa,prezentacja projektów odnoszących sie do tematyki dysertacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

przygotowanie prezentacji i projektów indywidualnych zwiazanych z tematyką dysertacji
aktywność na zajęciach – udział w dyskusji

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Treści prezentowane będą w formie prezentacji multimedialnej i zostaną poddane dyskusji podczas zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena z prezentacji skorygowana (50 %) o ocenę aktywności (50 %) na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konieczność samodzielnego zapoznania się z zaleconymi opracowaniami

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Czakon W. red. (2016) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

brak