Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geoengineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0267-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł omawia badania ośrodka gruntowego i masywu skalnego w aspekcie zastosowania metod geoinżynieryjnych do modyfikacji podłoża gruntowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych i in-situ ośrodka gruntowego i masywu skalnego. SDA3A_U07, SDA3A_U03, SDA3A_U02 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie doboru metod i technologii modyfikacji górotworu w zależności od istniejących parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka gruntowego. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod geoinżynieryjnych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
M_W003 Student posiada wiedzę o kierunkach rozwoju nowoczesnych metod geoinżynieryjnych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych i in-situ ośrodka gruntowego i masywu skalnego. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie doboru metod i technologii modyfikacji górotworu w zależności od istniejących parametrów fizyko-mechanicznych ośrodka gruntowego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę o kierunkach rozwoju nowoczesnych metod geoinżynieryjnych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

Metody badań podłoża gruntowego. Wybrane parametry ośrodka gruntowego i masywu skalnego stosowane w geoinżynierii. Technologie modyfikacji podłoża gruntowego i ich aplikacje w hydrotechnice, budownictwie inżynieryjnym oraz górnictwie.

Seminar classes (15h):

Zbrojenie prętowe i szkieletowe ośrodka gruntowego i masywu skalnego – metody ich wykonywania. Głęboka wymiana gruntu. Geosyntetyki. Metody iniekcji otworowej i rurociągowej. Metody wykonywania ekranów szczelinowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu wraz z jego prezentacją.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadając pytania i wyjaśniając wątpliwości związane z przekazywanymi treściami. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona uwzględniająca: ocenę aktywności na zajęciach (z wagą 1) oraz ocenę referatu i jego prezentacji (z wagą 2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji nadrabia zaległości pod warunkiem, że są to nieobecności usprawiedliwione (zwolnienie, lekarskie zaświadczenie od pracodawcy, bądź zwolnienie urzędowe).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z mechaniki górotworu lub mechaniki gruntów.

Recommended literature and teaching resources:

BIELECKI R. SCHREYER J. GUIDELINES FOR SELECTING CONSTRUCTION METHODS FOR EART-LAID LINES UNDER ENVIRONMENTALLY RELEVANT AND ECONOMIC ASPECTS. GSTT-DOKUMENTATION. TRENCHLESS LAYNING AND REPAIRING PIPES IN GERMANY, HAMBURG 1997
BIELEWICZ D: PŁYNY WIERTNICZE, WYD. AGH KRAKÓW 2009
KULICZKOWSKI A. RURY KANALIZACYJNE T.1. WŁASNOŚCI MATERIAŁOWE, MONOGRAFIA POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 28. KIELCE 2001
MADRYAS C. KOLONKO A. WYSOCKI L. KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, WROCŁAW 2002.
STEIN D, MOELERS K., BIELECKI R. M.,VERLAG FUER ARCHITEKTUR UND TECHNISCHE WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1989
STRYCZEK S., GONET A., RZYCZNIAK M. : TECHNOLOGIA PŁUCZEK WIERTNICZYCH I ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH. AGH. UCZELNIANE WYDAWNICTWA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE. KRAKÓW. 1999 .
ZWIERZCHOWSKA A.: OPTYMALIZACJA DOBORU METOD BEZWYKOPOWEJ BUDOWY RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH., WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, KIELCE 2003.
TAJDUŚ A., CAŁA M, TAJDUŚ K. 2012. GEOMECHANIKA W BUDOWNICTWIE PODZIEMNYM. PROJEKTOWANIE I BUDOWA TUNELI. WYDAWNICTWA AGH.
STRYCZEK S., GONET A.: GEOINŻYNIERIA. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE. NR 71. POLSKA AKADEMIA NAUK. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ, KRAKÓW 2000.
PISARCZYK S.: GEOINŻYNIERIA. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. WARSZAWA 2005.
PISARCZYK S.: GRUNTOZNAWSTWO INŻYNIERSKIE. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN. WARSZAWA 2001.
JEŻ J.: GRUNTOZNAWSTWO BUDOWLANE. WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. POZNAŃ 2004.
PUŁA O., RYBAK CZ., SARNIAK W.,: FUNDAMENTOWANIE. PROJEKTOWANIE POSADOWIEŃ. DOLNOŚLĄSKIE WYDAWNICTWO EDUKACYJNE. WROCŁAW 2009.
GWIZDAŁA K.: FUNDAMENTY PALOWE, TECHNOLOGIA I OBLICZENIA. WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN. WARSZAWA 2010.
LOWRIE W.FUNDAMENTALS OF GEOPHYSICS, 1997.
VOGELSANG D. ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS, 1995.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

STRYCZEK S., GONET A.: GEOINŻYNIERIA. STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE. NR 71. POLSKA AKADEMIA NAUK. INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ, KRAKÓW 2000.

Additional information:

None