Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Selected Topics in Drilling
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0268-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Gonet Andrzej (gonet@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł zawiera opis nowoczesnych metod wiercenia otworów i ich wykorzystania w inżynierii środowiska, górnictwie i energetyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować projekt związany z pracami wiertniczymi SDA3A_U07, SDA3A_U02, SDA3A_U04 Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą wykonywanie otworów pionowych i kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technik i technologii wiertniczych. SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
M_W002 Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów różnego przeznaczenia SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
M_W003 Student ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych SDA3A_W02, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować projekt związany z pracami wiertniczymi - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą wykonywanie otworów pionowych i kierunkowych, orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu technik i technologii wiertniczych. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wiertniczych i wiercenia otworów różnego przeznaczenia + - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie wiercenia otworów kierunkowych i multilateralnych + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 42 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (15h):

Systemy pomiarowe w procesie zwiercania skał (MWD, LWD) i przestrzenna interpretacja trajektorii otworów wiertniczych. Nowoczesne metody zwiercania skał.
Nowoczesne metody zabezpieczania otworów wiertniczych na wyeksploatowanych złożach. Technologie rekonstrukcji i relikwidacji otworów gazowych i naftowych.
Technika i technologia rdzeniowania otworów wiertniczych. Badania procesów korozji kolumn rur okładzinowych i osprzętu wiertniczego.

Seminar classes (15h):

Zaawansowane projektowanie przewodu wiertniczego.
Metody oceny stanu środowiska wokół otworów wiertniczych na wyeksploatowanych złożach. Metody oceny eksahalacji gazu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego i zabezpieczania zagrożonego terenu.
Nowoczesne trendy w konstrukcjach urządzeń do głębokich wierceń naftowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu wraz z jego prezentacją.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadając pytania i wyjaśniając wątpliwości związane z przekazywanymi treściami. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona uwzględniająca: ocenę aktywności na zajęciach (z wagą 1) oraz ocenę referatu i jego prezentacji (z wagą 2).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student we własnym zakresie, po odbyciu konsultacji nadrabia zaległości pod warunkiem, że są to nieobecności usprawiedliwione (zwolnienie, lekarskie zaświadczenie od pracodawcy, bądź zwolnienie urzędowe).

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość zagadnień z wiertnictwa, geologii i górnictwa.

Recommended literature and teaching resources:

Bourgoyne A.T., Millheim K.K., Chenevert M.E., Young F.S.: „Applied Drilling Engineering”, SPE Textbook, Richardson 1986
Mitchell R. Drilling engineering, SPE 2006
Szostak L., Wiertnictwo, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1989.
Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R., Narzędzia wiercące, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
Wojnar K., Wiertnictwo Technika i technologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1993.
Wiśniowski R.: „Wybrane aspekty projektowania konstrukcji otworów kierunkowych z wykorzystaniem technik numerycznych”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, seria Rozprawy Monografie nr 112 Kraków 2002
Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Miska S., Stryczek S. :„Projektowanie otworów wiertniczych”, Skrypty Uczelniane. Nr 775 , AGH, Kraków 1980;
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999;
Bernt Aadnoy, Iain Cooper, Stefan Miska, Robert F. Mitchell, and Michael L. Payne, Advanced Drilling and Well Technology SPI 2009
Czasopisma z przedmiotowej tematyki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Gonet A., Macuda J.: Wiertnictwo Hydrogeologiczne, AGH. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2004.
Gonet A., Zięba A., Wójcik M., Pawlikowska J.: Wiercenia rdzeniowe, AGH. Wydawnictwa naukowo – Dydaktyczne. Kraków 2007.
Stryczek S., Gonet A., Rzyczniak M.: „Technologia płuczek wiertniczych i zaczynów uszczelniających”, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne, Kraków 1999.
LABUS, Krzysztof, Petr BUJOK, Grzegorz LESNIAK a Martin KLEMPA. Badania reakcji w systemie woda-skala-gaz dla celów sekvestrcji CO2 w poziomach wodonosnych. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011. ISBN 978-83-7335-902-4.
BUJOK, Petr. Vliv vrtného průzkumu, těžby a uskladňování kapalných a plynných uhlovodíků na životní prostředí. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0478-6.

Additional information:

None