Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Gas Engineering
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0269-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Łaciak Mariusz (laciak@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł obejmuje wiedzę szczegółową dotyczącą procesów i instalacji napowierzchniowych w inżynierii gazowniczej z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające na efektywną pracę w zespole naukowym. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student posiada umiejętności z inżynierii gazowniczej, m.in. z zakresu badań własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. SDA3A_U07, SDA3A_U06, SDA3A_U04, SDA3A_U03 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą inżynierię gazowniczą z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W04, SDA3A_W01 Test
M_W002 Wiedza w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w gazownictwie, alternatywnych źródeł energii i paliw. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma kompetencje pozwalające na efektywną pracę w zespole naukowym. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student posiada umiejętności z inżynierii gazowniczej, m.in. z zakresu badań własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma gruntowną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą inżynierię gazowniczą z zakresu własności fizykochemicznych gazu, paliw gazowych oraz transportu i użytkowania gazu. + - - - - + - - - - -
M_W002 Wiedza w zakresie innowacyjnych technologii stosowanych w gazownictwie, alternatywnych źródeł energii i paliw. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Inżynieria gazownicza

  Własności fizyczne i chemiczne gazu ziemnego. Jakość gazu ziemnego. Przygotowanie gazu ziemnego do przeróbki kriogenicznej i skraplanie gazu ziemnego. Podstawy kriogeniki i technologii gazu skroplonego. LNG i CNG jako paliwo. Postawy termodynamiki i mechaniki płynów w inżynierii gazowniczej. Charakterystyka przepływów w gazociągach, obliczenia hydrauliczne gazociągów, gazociągi o zmiennych parametrach. Wymiana i wymienniki ciepła.

 2. Inżynieria gazownicza

  Mieszaniny gazowe, warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych, wybuch i jego parametry, zamienność gazów. Zmiany własności gazów w trakcie transportu. Technologia “Power to Gas”. Energetyka gazowa.

Seminar classes (15h):
Inżynieria gazownicza

Podstawy teoretyczne transportu gazu. Zasady sporządzania projektów gazociągów. Budowa gazociągów. Problemy eksploatacji sieci gazowych. Zadania stacji gazowych.
Przyczyny zmian jakości i składu gazu w systemie.Teoretyczne podstawy ruchu ciepła i pracy wymienników ciepła. Termodynamiczne podstawy uzyskiwania temperatur kriogenicznych. Podstawy procesów skraplania gazów. Wpływ gazów skroplonych na materiały konstrukcyjne instalacji procesowych i pomiarowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wykładach nie jest obligatoryjna, wszystkie zaległości związane z nieobecnością na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić w ramach przygotowania do zajęć i samodzielnego studiowania tematyki zajęć. Obecność na zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowa.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Zajęcia seminaryjne: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium oraz zaliczenie prezentacji / referatu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Do uzgodnienia z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na studia III-go stopnia WWNiG.

Recommended literature and teaching resources:

1. Barczyński A., Vademecum Gazownika Tom II – Infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna gazu ziemnego, Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Kraków 2013.
2. Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
3. Gniewek-Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka gazowa. TARBONUS, Kraków 2011.
4. Łaciak, M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Däshofer. Warszawa. 2011. 5. Łaciak, M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. VI. TARBONUS. 2019. 6. Łaciak M. i in.: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 S. Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. Badanie paliw gazowych. s. 585–612; Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG). s. 747–915.
7. Mokhatab S., Poe W. A., Speight J. G.: Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Gulf Professional Publishing is an imprint of Elsevier, USA 2006.
8. Osiadacz A. J., Chaczykowski M.: Stacje gazowe – teoria, projektowanie, eksploatacja, Fluid System, Warszawa 2010.
9. Vitale, S.A.: LNG and Gas Thermodynamics. Vol. II. GTI (USA). 2012.
10. Wacławik J.: Mechanika płynów i termodynamika. Kraków, Wydawnictwo AGH, 1993.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Gniewek-Grzybczyk B., Łaciak M., Grela I.: Energetyka gazowa. TARBONUS, Kraków 2011.
2. Łaciak, M. i in.: Instalacje i sieci gazowe. Wyd. Verlag Däshofer. Warszawa. 2011. 3. Łaciak, M.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wyd. VI. TARBONUS. 2019. 4. Łaciak M. i in.: Vademecum gazownika : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie do transportu, magazynowanie / red. t. 1 S. Nagy. — Kraków : SITPNiG, 2014. Badanie paliw gazowych. s. 585–612; Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG). s. 747–915.

Additional information: