Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Human Capital Management
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0271-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Beck-Krala Ewa (ebeck@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Przedmiot dotyczy zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL) w organizacji. Omawia główne procesy i kierunki rozwoju zarządzania kapitałem ludzkim ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się wyzwań i problemów w zarządzaniu ludźmi w organizacji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę do krytycznej oceny pojawiających się trendów i praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania SDA3A_U01 Activity during classes
M_U002 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zarządzaniu zespołem w dzisiejszych organizacjach SDA3A_U07
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim i trendów rozwoju tej dziedziny; SDA3A_W02 Test
M_W002 Doktorant rozumie procesy zarządzania kapitałem ludzkim i wartość jaką generują dla organizacji SDA3A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę do krytycznej oceny pojawiających się trendów i praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania - - - - + - - - - - -
M_U002 Doktorant potrafi wykorzystać swoją wiedzę w zarządzaniu zespołem w dzisiejszych organizacjach - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim i trendów rozwoju tej dziedziny; - - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant rozumie procesy zarządzania kapitałem ludzkim i wartość jaką generują dla organizacji - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Conversation seminar (20h):
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji – wczoraj i dziś

1. Zarys i ewolucja Zarządzania Kapitałem Ludzkimi w organizacji
• Ewolucja zarządzania ludźmi w organizacji
• Wyzwania stojące przed dzisiejszym Zarządzaniem Kapitałem Ludzkim

2. Zarządzanie ludźmi w organizacji
• Strategiczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w tworzeniu wartości dzisiejszych organizacji
• Procesy zarządzania ludźmi w organizacji
• Kierowanie zespołami w organizacji

3. Nowe kierunki rozwoju w Zarządzaniu Kapitałem Ludzkimi
• Trendy obecne w literaturze przedmiotu
• Nowe problemy pojawiające się w praktyce Zarządzania Ludźmi

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: W trakcie zajęć wykorzystane będą aktywne techniki kształcenia m.in. mini-prezentacje, symulacje, dyskusja, action-learning, case-studies
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia modułu jest obecność i aktywność na zajęciach a także pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.

W przypadku niezaliczenia kolokwium końcowego w pierwszym terminie student może przystąpić do zaliczenia poprawkowego, przy czym ocena końcowa w tym przypadku będzie uzależniona od średniej wszystkich ocen uzyskanych z kolokwium.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Doktorant zobligowany jest do obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, które wspierają proces uczenia się grupy i wpływają na zaliczenie modułu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest uzależniona od obecności i aktywności studentów w czasie zajęć (40%) a także wyników kolokwium zaliczeniowego zaliczeniowego (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku dłuższej nieobecności studenta może on uzupełnić zaległości w postaci przygotowanej pracy w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

- Juchnowicz M., 2013, Zarządzanie Kapitałem Ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje. PWE, Warszawa
- Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2018
- The Routledge Companion To Reward Management, Ed. Stephen Perkins, Routledge, London, UK.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

• Beck-Krala E., 2010, Innovative Techniques In Human Resources Management, Selected Ideas and Tools In Practice of Polish Companies, [w:] Management Theory and Practice, Polish and Kazakh Experiences, Red. P. Łebkowski i J. Sas, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, Poland, s.75-97 ISBN: 978-83-7464-349-8.

• Beck-Krala E., Scott D., Klimkiewicz K., 2019, Socially responsible and sustainable rewards programs: the new frontier [w:] The Routledge Companion To Reward Management, Ed. Stephen Perkins, Routledge, London, UK.

• Beck-Krala E., Staszkiewicz M., 2017, Samozarządzające się organizacje a zróżnicowanie zasobów pracy, [w:] Problemy różnorodności w zarządzaniu, Red. M. Striker, Wyd. SIZ, Łódź, s. 27-42, ISBN: 978-83-65766-08-3.

• Beck-Krala E., Klimkiewicz K., 2016, Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization, “International Journal of Occupational Safety and Ergonomics”, DOI: 10.1080/10803548.2016.1183338.

Additional information:

None