Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technika a społeczeństwo. Relacje - kontekst - wyzwania,
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0275-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Porębski Leszek (leszekpo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Module summary

Zajęcia poświęcone są analizie głównych problemów wynikających z relacji pomiędzy techniką a życiem społecznym. Najważniejsze z nich to:
- zależność między techniką, społeczeństwem i kulturą (determinizm technologiczny, autonomia techniki, społeczne i kulturowe uwarunkowanie rozwoju techniki);
- kontrolowane i niekontrolowane konsekwencje rozwoju technicznego;
- etyczny i prawny kontekst rozwoju techniki;
- czynniki decydujące o sukcesie / porażce rozwiązań technologicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi krytycznie analizować wpływ rozwoju nauki i techniki na życie społeczne oraz uczestniczyć w debacie publicznej na ten temat SDA3A_K01, SDA3A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi prezentować społeczny kontekst działalności naukowej i rozwoju technicznego SDA3A_U03 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym SDA3A_W06, SDA3A_W05 Examination
M_W002 Zna główne grupy czynników determinujących rozwój nauki i techniki SDA3A_W07, SDA3A_W06
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi krytycznie analizować wpływ rozwoju nauki i techniki na życie społeczne oraz uczestniczyć w debacie publicznej na ten temat - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi prezentować społeczny kontekst działalności naukowej i rozwoju technicznego - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe problemy implikowane przez rozwój techniczny w życiu społecznym - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna główne grupy czynników determinujących rozwój nauki i techniki - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 205 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Examination or Final test 1 h
Examination or Final test 1 h
Examination or Final test 1 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Conversation seminar (30h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenie kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej.

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową z kursu stanowi ocena uzyskana przez studenta na kolokwium. Kolokwium przeprowadzane jest w formie pisemnej lub ustnej (vide: “informacje dodatkowe” – poniżej) i obejmuje zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte – dotyczące treści poruszanych w trakcie zajęć oraz treści zalecanych lektur.
Ocena końcowa wystawiana jest według następującej formuły:

 • 2.0 – student uzyskał liczbę punktów mniejszą niż 50% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 50%, ale mniejszą niż 60% punktów możliwych do zdobycia
 • 3.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 60%, ale mniejszą niż 70% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 70%, ale mniejszą niż 80% punktów możliwych do zdobycia
 • 4.5 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 80%, ale mniejszą niż 90% punktów możliwych do zdobycia
 • 5.0 – student uzyskał liczbę punktów co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia

Ocena z kolokwium poprawkowego wystawiana jest w sposób opisany powyżej, natomiast ocena końcowa z kursu ustalana jest w takim przypadku według następującej formuły:
2.0 (I termin); 2.0 (II termin) —> 2.0
2.0 (I termin); 3.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 3.5 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.0 (II termin) —> 3.0
2.0 (I termin); 4.5 (II termin) —> 3.5
2.0 (I termin); 5.0 (II termin) —> 4.0

Jeżeli student uzyskał ocenę pozytywną w trzecim terminie egzaminu, ocena końcowa wynosi 3.0.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na zajęciach mają obowiązek uzupełnienia prezentowanych treści na podstawie lektur.

Prerequisites and additional requirements:

Kurs jest otwarty dla każdego studenta studiów trzeciego stopnia.

Recommended literature and teaching resources:

- V. Dusek, Wprowadzenie do filozofii techniki, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011.
- F.Dyson, Słońce, genom, internet. Narzędzia rewolucji naukowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2001.
- W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch, eds., The Social Construction of Technological Systems. New Directions in the
Sociology and History of Technology, Cambridge: MIT Press, 2012.
- I. McNeil, ed., An Encyclopaedia of the History of Technology, London: Routldge, 1990.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

- L. Porębski, Technika w perspektywie społecznej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017.
- L. Porębski, Gorzki smak technologii. Nowe formy przemocy jako konsekwencja rewolucji informacyjnej,
Ethos, rok 27, nr 2 (2014), s. 299-313.
- L. Porębski, Wykluczenie cyfrowe i co dalej? Nowe technologie jako katalizator podziałów społecznych i bodziec dla cywilizacyjnego rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 50, Nowe niepokojące zjawiska społeczne, red. J. Grotowska-Leder, (2014), s. 89-106.
- L. Porębski, Cyfrowy świat na nowo zdefiniowanego bezpieczeństwa. Prywatność jako ofiara rewolucji informacyjnej, Społeczeństwo i Edukacja, nr 29 (2) / 2018, s. 65-75.

Additional information:

W zależności od liczebności grupy zajęcia będą miały charakter zbliżony bardziej do formy konwersatoryjnej (grupa kilkuosobowa) lub wykładowej (grupa kilkunastoosobowa lub większa). Dotyczy to także formy zaliczenia. Będzie ono miało charakter ustny (w przypadku grupy kilkuosobowej) lub pisemny (w przypadku grupy co najmniej kilkunastoosobowej).