Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Jak ludzie pamiętają przeszłość?
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0277-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Program kursu obejmuje rozróżnienie między pamięcią kulturowa i pamięcią komunikantywną, pamięcią społeczną a historyczną. Podane zostaną krytycznej analizie dostępne źródła wiedzy o przeszłości. Przedmiotem analizy staną się mechanizmy pamięci mówionej oraz zasady zapisywania/dokumentowania przeszłości. W ramach zajęc analizie zostana studia przypadku minionych wydarzeń, które inaczej przdstawia oficjalna historia akademicka, inaczej historia mówiona, a jeszcze inaczej wiedza spoza Polski.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 uczestnicy kursu potrafia dyskutować z osobami o odmiennym stanowisku, potrafią stosowac w dyskusji argumenty naukowe, oddzielaja własne poglady od opinii naukowych SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 wiedza i opanowanie materiału jest weryfikowane praktyczną umiejętnością podczas analizy studiów przypadku SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 uczestnicy kursu poszerzą wiedzę o korzystaniu z różnych źródeł informacji , sposobach interpretacji ich i kształtowaniu wiedzy o przeszłości. SDA3A_K01, SDA3A_W03, SDA3A_K03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_U01, SDA3A_U04 Case study
M_W002 uczestnicy kursu potrafią wyjaśnić społeczne mechanizmy zapominania o faktach z przeszłości i mechanizmy wynajdywania historii SDA3A_W01, SDA3A_W05
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 uczestnicy kursu potrafia dyskutować z osobami o odmiennym stanowisku, potrafią stosowac w dyskusji argumenty naukowe, oddzielaja własne poglady od opinii naukowych - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 wiedza i opanowanie materiału jest weryfikowane praktyczną umiejętnością podczas analizy studiów przypadku - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 uczestnicy kursu poszerzą wiedzę o korzystaniu z różnych źródeł informacji , sposobach interpretacji ich i kształtowaniu wiedzy o przeszłości. - - - - + - - - - - -
M_W002 uczestnicy kursu potrafią wyjaśnić społeczne mechanizmy zapominania o faktach z przeszłości i mechanizmy wynajdywania historii - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 84 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Conversation seminar (30h):
 1. Dlaczego pamięć o przeszłości jest dla ludzi ważna?

  1. Rozróżnienie pamięci kulturowej i komunikatywnej.
  2. Społeczne ramy pamięci.
  3. Narracje o przeszłości

 2. Pamięć historyczna i pamięć społeczna

  1. kto o czym pamięta i kto co zapomina?
  2. Mechanizmy zapamiętywania i wypierania wydarzeń z przeszłości.
  3. Implanty pamięci.

 3. Pamięć jednostki, pamięć grupy

  1. Dlaczego przeszłość ma dla ludzi znaczenie?
  2. Rola pamięci biograficznej w kształtowaniu tożsamość jednostki.
  3. Pamięć zbiorowa vs pamięć indywidualna.

 4. Media a pamięć o przeszłości

  1.Jak media kształtują historię mówioną, jak kształtują historię zapisaną.
  2. W jaki sposób media wpływaja na pamięć o przeszłości.(język)
  3. Nowe media a wiedza o przeszłości.

 5. Zapomnienie

  Paul Connerton i zapominanie
  1. Represywne wymazywanie z pamięci,
  2. Zapomnienie nakazane
  3. Zapomnienie konstytutywne
  4. Amnezja strukturalna
  5. Zapomnienie jako unieważnienie
  6. Zapomnienie jako zaplanowane starzenie
  7. Zapomnienie jako upokarzająca cisza

 6. Pamięć a przestrzeń

  1. Obraz kulturowy a terytorium.
  2. Miejsca pamięci: naturalne, tworzone, wspominane.

 7. Studia przypadku

  1. film
  2. powieść
  3. obraz

 8. Pamięć biograficzna własna

  1. Odtworzenie przeszłości rodzinnej
  2. Odtworzenie przeszłości miejsca zamieszkania
  3. Typy naracji

 9. Polityki pamięci

  1. Polityka pamiętania i zapominania przeszłości własnej grupy
  2. Polityka pamiętania i zapominania przeszłości innych grup

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: dyskusja, omawianie przypadków, prezentacja własnych pogladów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach
2. Przygotowanie wybranych tematów poruszanych na zajęciach
po spełnieniu tych warunków, możliwość przystąpienia do egzaminu

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: studenci powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przedstawiając własne zdanie. Oczekiwana jest pogłębiona analiza studiów przypadku i prezentowanie różnych sposobów wyjasniania zjawisk
Method of calculating the final grade:

suma ocen cząstkowych: obecności na zajęciach, aktywności, zaprezentowania wybranej problematyki, wyniku egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne spotkanie

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Astrid Erll,2018, Kultura pamięci. Wprowadzenie. WuW. Warszawa
Ewa Domańska, 2006. Pamięć, etyka i historia w:(red) E. Domańska Pamięć etyka i historia. Wyd. Poznańskie. Poznań str. 13-26
Paul Connerton, 2012, Jak społeczenstwa pamiętaja. WUW. Warszawa
Henryk Samsonowicz, 1997. O “historii prawdziwej”. Novus Orbis. Gdańsk
Katarina Bader, 2011, Życie po ocaleniu. Testament Jurka. Świat Książki. Warszawa
Tradycja wynaleziona, 2008,(ed) Eric Hobsbawm, Terence Ranger, WUJ Kraków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Maria Szmeja, 2017. Śląsk – bez zmian(?). Ludzie, kultura i społecznosć Śląska w perspektywie postkolonialnej. Nomos. Kraków

Additional information:

None