Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
PAR - Par+cipatory Ac+on Research
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0278-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Afeltowicz Łukasz (afeltovicz@gmail.com)
Dyscypliny:
Module summary

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi tradycjami PAR, metodami i technikami oraz ich wybranymi zastosowaniami.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student/studentka posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu/jej podejmowanie problemów praktycznych z wykorzystaniem podejścia PAR. SDA3A_K01, SDA3A_K03, SDA3A_K02 Case study
M_K002 Student/studentka rozumie z jakimi trudnościami natury metodologicznej i politycznej trzeba się mierzyć próbując inicjować partycypację obywatelską wykraczającą poza tokenizm. SDA3A_K03 Case study
Skills: he can
M_U001 Student/studentka umie planować projekty uwzględniające PAR jako podejście komplementarne względem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Umie projektować zespołowe prace badawcze z udziałem partycypatorów. SDA3A_U06, SDA3A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student/studentka wie jaki potencjał badawczy oferują PAR, ale zdaje sobie również sprawę z ich ograniczeń oraz wyzwań natury etycznej związanych z ich stosowaniem. SDA3A_W03, SDA3A_W01, SDA3A_W05, SDA3A_W06 Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student/studentka posiada kompetencje społeczne umożliwiające mu/jej podejmowanie problemów praktycznych z wykorzystaniem podejścia PAR. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student/studentka rozumie z jakimi trudnościami natury metodologicznej i politycznej trzeba się mierzyć próbując inicjować partycypację obywatelską wykraczającą poza tokenizm. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student/studentka umie planować projekty uwzględniające PAR jako podejście komplementarne względem jakościowych i ilościowych metod badawczych. Umie projektować zespołowe prace badawcze z udziałem partycypatorów. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student/studentka wie jaki potencjał badawczy oferują PAR, ale zdaje sobie również sprawę z ich ograniczeń oraz wyzwań natury etycznej związanych z ich stosowaniem. - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 45 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Module content
Conversation seminar (30h):
 1. Moduł 1. Główne tradycje PAR i ich ewolucja

  Moduł skupia się na omówieniu historii PAR, poczynając od oryginalnych pomysłów K. Lewina, przez południowoamerykańską tradycję emancypacyjną, norweski program demokracji przemysłowej, na współczesnych projektach z zakresu demokracji technologicznej i deliberatywnej kończąc.

 2. Moduł 2. Metody i techniki PAR

  W ramach tego modułu poddane zostaną analizie najbardziej popularne i najszerzej rozpoznawane metody oraz techniki badawczo-konsultacyjne wytworzone lub wywodzące się z PAR.

 3. Moduł 3. Wyzwania polityczne, moralne i praktyczne stojące przed partycpatorami i projektantami badań z wykorzystaniem PAR

  Moduł ten poświęcony jest dyskusji wybranych projektów PAR pod katem trudności, z jakimi mierzyli się badacze i praktycy zaangażowani w ich projektowanie, realizację i ewaluację.

 4. Moduł 4. Miejsce PAR w metodologii nauk społecznych.

  Moduł ten zakłada dyskusję nad znaczeniem podejścia PAR dla rozwoju nauk społecznych. PAR będą prezentowane jako podejście komplementarne względem metod jakościowych i ilościowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student musi przygotować prezentację na wybrany i ustalony z prowadzącym temat związany z rozwojem PAR (moduł 1.), zapoznać się i pisemnie opracować wybraną metodę z zakresu PAR (moduł 2.) oraz opracować jedno studium przypadku (moduł 3.). Dodatkowo wymagane jest aktywny udział w dyskusjach i samodzielne opracowywanie lektur obowiązkowych. Osoby nieprzygotowane traktowane są jako nieobecne.

Participation rules in classes:
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Każda praca/prezentacja w ramach modułu 1., 2. i 3. daje do 20% (łącznie 60%). Aktywna dyskusja daje 40%. Skala ocen jest zgodna ze skalą obowiązująca na AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ewentualne nieobecności student wyrównuje poprzez pisemne opracowanie (streszczenie lub zrecenzowanie) dodatkowych lektur.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

Gastil, J., & Levine, P. (Eds.). (2005). The deliberative democracy handbook: Strategies for effective civic engagement in the twenty-first century (p. 308). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. Sage Publications Ltd.
Reason, P., & Bradbury, H. (2008). Action research: Participative inquiry and practice.
Whyte, WF (Ed.). (1993). Participatory action research, SAGE Publications, Inc.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ł. Afeltowicz, K. Pietrowicz, 2013. Maszyny społeczne, Warszawa: PWN.

Additional information:

-