Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Religia – sekularyzm i postsekularyzm
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0284-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Pasek Zbigniew (pasek@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o kulturze i religii
Module summary

Omówimy problematykę ewolucji tradycyjnej kultury religijnej w Polsce współczesnej. Wyróznimy kilka kierunków: procesy sekularyzacyjne, rozważymy czy faktycznie zgodnie ze znaną definicją P.Bergera religia traci wpływ na sfery życia publicznego. Drugim kierunkiem omawianych jest fundamentalizm religijny, w Polsce obecny w formie którą należałoby nazwać integryzmem (m.in. środowisko radia Maryja). Wreszcie trzecią drogą są nowe ruchy religijne i nowa duchowość.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 EU15 (P8S_KK) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; SDA3A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 EU8 (P8S_UW) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; SDA3A_U01 Essay
Knowledge: he knows and understands
M_W001 EU1 (P8S_WG) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; SDA3A_W01 Activity during classes
M_W002 EU2 (P8S_WG) główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; SDA3A_W02 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 EU15 (P8S_KK) krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 EU8 (P8S_UW) wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej; - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 EU1 (P8S_WG) w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską; - - - - + - - - - - -
M_W002 EU2 (P8S_WG) główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie; - - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Module content
Conversation seminar (30h):
Religia – sekularyzm i postsekularyzm

1-2. Sekularyzm i postsekularyzm, określenie ram definicyjnych terminów
3. Współczesny ruch ateistyczny w Polsce
4. Polski fundamentalizm katolicki – restytucja idei „przedmurza”
5. Rynek New Age – zakres usług i funkcje kulturowe
6. Magia w New Age
7. Nowa duchowość – milenaryzm elit – utopijne programy przemiany świata
8. Artystyczne projekty transformacji człowieka
9. Współczesna ezoteryka –
10. Gnoza jako diagnostyczna kategoria analityczna współczesnej kultury
11. Transgresje przez sport i ruch kibicowski
12-13. Praca nad pisanymi artykułami (warunek zaliczenia)
14. Religijne sensy we współczesnych praktykach pamięci sfery publicznej
15. Odczytanie i dyskusja nad wybranym tekstem artykułu

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnicy seminarium przygotowują tekst artykułu naukowego związanego z tematyką seminarium, dyskutujemy podczas spotkań także nad etapami pracy nad tekstami.
Uczestnicy opracowują swoje “wystąpienia” na temat danego seminarium (zob. wykaz), dokonują tego na podstawie wybranej literatury jak i własnych poszukiwań materiału empirycznego.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Zajęcia są obowiązkowe. Aktywność podczas zajęć i bieżąca współpraca nad omawianą tematyką są oczekiwane od uczestników.
Method of calculating the final grade:

Obecność i aktywność na zajęciach jest sumowana i wchodzi w zakres oceny końcowej (50%)
50% oceny końcowej stanowi ocena z terminowo przygotowanego tekstu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Spotkania prowadzącego z uczestnikami podczas cotygodniowych konsultacji.

Prerequisites and additional requirements:

(-)

Recommended literature and teaching resources:

Bibliografia:WYBRANA BIBLIOGRAFIA:
G.Agamben, Profanacje, tłum. M.Kwaterko, Warszawa 2006.
A.Bielik-RObson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesna formułę duchowości, , Kraków 2000.
J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, tłum. M. Łukasiewicz, „Znak”, 2002, nr 9 (568),
S.Burdziej, Socjologia postsekularna?, „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2(197), s. 89–107
K.Jarzyńska, Literatura jako ćwiczenie duchowe. Dzieło Czesława Miłosza w perspektywie postsekularnej, Kraków 2018.
Z.Pasek, Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Z.Pasek, Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Z.Pasek, Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88
Z.Pasek, Jakie zbawienie daje Cracovia?, „Konteksty” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114
R.Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009
V.Tismaneanu, Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2000.
M.Warchala, Co to jest postsekularyzm.(Subiektywna) proba opisu, „Krytyka Polityczna”, 2007, nr 13

Netografia:
Dyskusja z Habermasem
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/39042/009.pdf

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nowa duchowość. Konteksty kulturowe, Aureus, Kraków 2013, s. 278.
Nowa duchowość w popkulturze. Studia tekstologiczne, współautorstwo z K.Skowronek, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2013, s.219
Pozareligjne wymiary duchowości, red. Z.Pasek, K.Skowronek, R.Tyrała, Libron, Kraków 2013, ss. 226
Poza kulturą nie ma zbawienia, red. J.Dębicki, Z.Pasek, K.Skowronek, Libron, Kraków 2014
Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią (wspólnie z A.Jędruch) w Religia. Religijność. Duchowość, red. H.Grzymała-Moszczyńska i D.Motak, Kraków 2015, s. 77-88
Między samorealizacją a ideałem self-made mana, czyli protestancki etos pracy a nowa duchowość, w: Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, red. nauk. Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński, Warszawa 2018,: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 231–246
Jakie zbawienie daje Cracovia?, „Konteksty” 2012, nr 3-4 (298-299), s.104-114
“Sakramenty” New Age – miejsca mocy w Polsce : funkcje kulturowe wawelskiego czakramu i kamiennych kręgów w Węsiorach, współautorka – Natalia Ratushna w: „Przegląd Religioznawczy”, 2016 nr 2, s. 208–220

Additional information:

None