Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Kultura wizualna i nowe media
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-0286-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Module summary

Celem kursu jest przestawienie wybranych modeli teoretycznych dotyczących wizualności nowych mediów. Następnie wybrane zjawiska kultury wizualnej zostaną poddane analizie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi stosować zasady hermeneutyczne do interpretacji fenomenów wizualnych. SDA3A_U01 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant zna modele teoretyczne ujmujące zjawiska wizualne. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01, SDA3A_W05 Examination
M_W002 Doktorant potrafi interpretować fenomeny wizualne występujące w nowych mediach. SDA3A_W02 Activity during classes
M_W003 Doktorant potrafi stosować metodę fenomenologiczną do opisu fenomenów wizualnych. SDA3A_W01
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Doktorant potrafi stosować zasady hermeneutyczne do interpretacji fenomenów wizualnych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant zna modele teoretyczne ujmujące zjawiska wizualne. - - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant potrafi interpretować fenomeny wizualne występujące w nowych mediach. - - - - - - - - - - -
M_W003 Doktorant potrafi stosować metodę fenomenologiczną do opisu fenomenów wizualnych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 78 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Inne 3 h
Module content
Conversation seminar (30h):
Modele teoretyczne oraz badania fenomenów wizualnych

Podczas kursu zostaną przedyskutowane fenomenologiczne koncepcje wizualności. Następnie wybrane zjawiska kulturowe zostaną poddane szczegółowemu opisowi i interpretacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Conversation seminar: Dyskusja, prezentacja, warsztaty
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywna obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Doktorant jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji oraz przystąpienie do egzaminu końcowego, który obejmuje omawiane zagadnienia oraz literaturę obowiązkową.

Participation rules in classes:
  • Conversation seminar:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Aktywna obecność
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe za aktywność na zajęciach (50%) oraz wynik egzaminu (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku więcej niż 2 nieobecności doktorant jest zobowiązany do przeczytania wskazanego tekstu, a następnie przedstawienia jego głównych tez oraz dyskusji.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Krzysztof Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Warszawa 2009.
Walter Jackson Ong, Osoba, świadomość, komunikacja, Warszawa 2009.
Samuel Weber, Teatralność jako medium, Kraków 2009.
Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.
Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
Dieter Mersch, Teorie mediów, Warszawa 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wacław Branicki, Tożsamość a wirtualność, Kraków 2009
Wacław Branicki, Autentyczność osobowa a medialność, Kraków 2016.
Wacław Branicki, Emotions and power in the real and virtual environments [w:] Emocjonalne aspekty kultury (red.) M. Bielawka, Ł. Trzciński, K. Skowronek, Kraków 2017.
Wacław Branicki, Kultura filozoficzna w wybranych środowiskach nowych mediów, “Perspektywy Kultury” nr 16 (1/2017).
Wacław Branicki, Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna tożsamość [w:] Paradoksy internetu. Konteksty społeczno – kulturowe, (red.) M. Szpunar, Toruń 2011.

Additional information:

None