Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ethics in research and scientific work
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1001-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

W pierwszej części kursu zostaną przedstawione trzy główne nurty obecna w etyce współczesnej. Są to: etyka normatywna, deontologia oraz etyka charakteru. Na tej podstawie będą przedstawione systemy norm etycznych, które obowiązują podczas prowadzenie badań oraz w pracy naukowej. Zostaną zaprezentowane wybrane problemy i dylematy etyczne, które pojawiają się w podczas pracy naukowej. Następnie będą zaproponowane rozwiązania tych zagadnień i wypracowane przez etyków procedury postępowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu etyki normatywnej do oceny poprawności procedury badań naukowych. SDA3A_U01 Examination
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe tezy z zakresu etyki normatywnej. SDA3A_W02 Examination
M_W002 Student zna podstawowe tezy deontologii w zakresie etyki pracy naukowej. SDA3A_W06 Examination
M_W003 Student zna podstawowe zasady etyczne związane z publikowaniem i komercjalizacją wyników badań. SDA3A_W06 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu etyki normatywnej do oceny poprawności procedury badań naukowych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe tezy z zakresu etyki normatywnej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe tezy deontologii w zakresie etyki pracy naukowej. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna podstawowe zasady etyczne związane z publikowaniem i komercjalizacją wyników badań. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 31 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (10h):
 1. Etyka normatywna

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowane następujące kwestie:
  - czym jest moralność ?
  - czym jest etyka ?
  - czym są normy etyczne ?
  - jakie są źródła norm etycznych ?
  - jak rozpoznajemy normy etyczne ?
  - jakie ogólne normy obowiązują podczas prowadzenia badań naukowych ?
  - jakie ogólne normy obowiązują w pracy naukowej ?

 2. Etyka charakteru

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - czym jest dzielność etyczna ?
  - czym jest arete ?
  - czym jest charakter ?
  - jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba będąca naukowcem ?
  - w jaki sposób można kształtować i doskonalić takie cechy charakteru ?
  - czym jest etyka przekonań i moralność myślenia w pracy naukowej ?

 3. Deontologia

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - czy “dobry cel” może stanowić uzasadnienie do użycia “złych środków” ?
  - czy prowadzenie badań naukowych, które powodują określone szkody moralne, ale mogą przynieść korzyści dla całej ludzkości są “usprawiedliwione” ?
  - czy istnieją zasady, których uczony, bez względu na konsekwencje powinien przestrzegać ?

 4. Szczegółowa etyka badań naukowych

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - jakie są szczegółowe normy etyczne obowiązujące osoby odpowiedzialne za przebieg i prezentacje badań naukowych ?
  - jakie normy etyczne powinny zachować osoby pracujące w zespole badawczym ?
  - jakie są etyczne granice prowadzenia badań naukowych ?
  - przykłady badań, które nie powinny być przeprowadzone ?
  - jaka jest specyfika badań w zakresie nauk technicznych ?
  - jakie normy etyczne są związane z komercjalizacją badań naukowych ?

 5. Etyka pracy naukowej

  Podczas wykładu zostaną przeanalizowana następujące kwestie:
  - jakie normy etyczne powinna zachować osoba odpowiedzialna za przygotowanie publikacji naukowej ?
  - jakie normy etyczne powinna zachować osoba odpowiedzialna za komercjalizację badań naukowych ?
  - jakie normy etyczne obowiązują nauczyciela akademickiego ?
  - jakie normy etyczne obowiązują osobę wydającą ekspertyzę ?
  - jakie normy etyczne obowiązują uczonego, który udziela wypowiedzi w mediach ?

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Metoda wykładu problemowego. Metoda dylematu. Technika prezentacji multimedialnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ponad 50% obecność na wykładach.
Zaliczenie kursu można uzyskać po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu, który będzie miał formę testu pisemnego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Student ma obowiązek uczestniczyć przynajmniej w 3 wykładach (powyżej 50%)
Method of calculating the final grade:

Ocena będzie wpisana na podstawie wyniku testu pisemnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jeżeli obecność na wykładach będzie wynosiła 50% lub mniej, wówczas należy przeczytać wskazany artykuł i zgłosić się na konsultacje w celu przeprowadzenia dyskusji lub przygotować konspekt na podstawie wskazanego artykułu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Etyczne i prawne granice badań naukowych, W. Galewicz (red.), Universitas, Kraków 2013.
2. W. Galewicz, Etyka przekonań, Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Universitas, Kraków 2010.
3. M. Heller, Moralność myślenia, Copernicus Center Press, Kraków 2015.
4. M. Heller, Jak być uczonym, Copernicus Center Press, Kraków 2017.
5. K. Saja, Etyka normatywna. Między konsekwencjalizmem a deontologią, Universitas, Kraków 2015.
6. Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2011.
7. F. de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność ?, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
8. R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998.
9. M. Tegmark, Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

W. Branicki, Etyczne aspekty prywatności w wybranych dyskursach medialnych [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność, (red.) M. Drożdż, K. Drąg, Tarnów 2018.
W. Branicki, Odpowiedzialność w relacjach zapośredniczonych przez technologię [w:] Odpowiedzialność w mediach. Od przypadku do celu, (red.) A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012.
W. Branicki, Życie i prawda w świecie cyfrowym [w:] Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, (red.) M. Uliński, Aureus, Kraków 2010.

Additional information:

None