Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Copyright law and intellectual property protectionj
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1002-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pałosz Jerzy (palosz@poczta.onet.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Ponieważ większość studentów zaliczyła w czasie studiów z ten przedmiot, zajęcia będą dotyczyć zagadnień “z pogranicza”, najbardziej kontrowersyjne i dyskusyjne. Ponieważ prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo patentowe jest stosunkowo proste, sporo czasu zostanie poświęcone prawu autorskiemu, w szczególności zagadnieniom, które są mało znane a nieprzestrzeganie ich zasad może pociągnąć za sobą odpowiedzialności prawną. A także regulacjom znaku towarowego i know how.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student powinien znać zasady prawa autorskiego, w szczególności zasad korzystania z cudzego utworu i ochrony własnego. Powinien znać i rozumieć najczęściej stosowane licencje. A także znać zasady prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa patentowego i ochrony znaku towarowego. SDA3A_K03 Test results
M_K002 Umiejętność oceny możliwości skorzystania z cudzego utworu poprzez zrozumienie licencji, na jakiej został udostępniony SDA3A_K03 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić czy i w jaki sposób chroniony jest dany utwór/wynalazek. Potrafi dobrać odpowiedni sposób ochrony swoich uprawnień SDA3A_U03
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Znajomość prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej SDA3A_W06, SDA3A_W04 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student powinien znać zasady prawa autorskiego, w szczególności zasad korzystania z cudzego utworu i ochrony własnego. Powinien znać i rozumieć najczęściej stosowane licencje. A także znać zasady prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa patentowego i ochrony znaku towarowego. + - - - - - - - - - -
M_K002 Umiejętność oceny możliwości skorzystania z cudzego utworu poprzez zrozumienie licencji, na jakiej został udostępniony + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić czy i w jaki sposób chroniony jest dany utwór/wynalazek. Potrafi dobrać odpowiedni sposób ochrony swoich uprawnień + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Znajomość prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 4 h
Module content
Lectures (10h):

1. Pojęcie dóbr niematerialnych i ich historyczna ewolucja. Koncepcyjne dobra niematerialne. Domena publiczna i prywatna.
a. Przestrzeń twórczości nie podlegająca ochronie. Kierunki ewolucji – wzrost znaczenia dóbr niematerialnych i ich ochrony.
b. Przedmioty ochrony: utwory, rozwiązania, oznaczenia, know how – podobieństwa i różnice. Rodzaje utworów i rozwiązań.
c. Charakterystyka ochrony z prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej – podobieństwa i różnice. Specyfika ochrony know how.

2. Utwór jako przedmiot ochrony prawa autorskiego.
a. cechy kwalifikujące działo jako utwór w rozumieniu prawnoautorskim: dzieło człowieka, charakter twórczy o indywidualnej oryginalności, ustalony,
b. utwory samoistne, inspirowane, zależne. Prawo pierwotne do utworu – prawa zależne.
c. Moment powstania i okres trwania autorskich praw majątkowych i osobistych,
d. Program komputerowy jako przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
2. Twórca

a. Domniemanie autorstwa utworu i jego granice.

d. Problem utworów anonimowych, wydanych pod pseudonimem i tzw. dzieł osieroconych.
e. Dzieło wspólne, zbiorowe, połączone. Status producenta.
f. Twórczość pracownicza.

4. Dualistyczny model treści prawa autorskiego.
a. Autorskie prawa osobiste, ich rodzaje, treść, funkcje, zasady korzystania, ochrona i jej granice. Szczególny status niektórych praw osobistych w przypadku twórców programów komputerowych i utworów architektonicznych. Tzw. gasnący charakter niektórych praw osobistych.
b. Autorskie prawa majątkowe. Moment powstania, znaczenie tzw. wyczerpania prawa
c. Ograniczenia autorskich praw majątkowych
- dozwolony użytek osobisty: treść prawa i jego przesłanki, problem „osób bliskich”, znaczenie przesłanki rozpowszechnienia utworu, szczególne przypadki zastosowania: problem prawa do kserowania całych dzieł, , granice z art.35.
d. kwestia dopuszczalności wymiany plików muzycznych (filmowych) w systemie P2P.
e. dozwolony użytek publiczny: dwa typy licencji z tego tytułu.
Prawo cytatu, jego warunki i ograniczenia.

5. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych i obrót tymi prawami. 4 godz.
a. Ochrona autorskich praw osobistych. Plagiat jako naruszenie praw osobistych. Rodzaje plagiatu: jawny, ukryty, autoplagiat, plagiat odwrócony. Naruszenie praw autorskich jako naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu kodeksu cywilnego – praktyczne konsekwencje.
b. Ochrona autorskich praw majątkowych. Dyrektywa entforcement i jej implementacja w polskim prawie. Odpowiedzialność sprawcy, pomocnika, nakłaniającego i korzystającego. Ochrona przed usunięciami zabezpieczeń technicznych broniących dzieło przed nielegalnym wykorzystaniem.
c. Prawo autorskie w Internecie. Odpowiedzialność użytkownika końcowego, dostawcy usług, dostawcy zawartości sieci. Problem linkowania, deep linking.

6. Prawa pokrewne: artystyczne wykonanie, prawa do fono – i wideogramów. Utwór audiowizualny. Bazy danych.

7. Prawo własności przemysłowej – patent.
a. status prawny wynalazku – definiowanie go przez zdolność patentową. Warunki zdolności patentowej: nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność.
b. odkrycia nie mające zdolności patentowej
c. wynalazki wyłączone z ochrony patentowej: sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
d. czas ochrony patentowej, jej zakres przedmiotowy i zasięg terytorialny. Prawo korzystania. Wygaśnięcie.

8.

9. Licencje. 2 godz.
a. podobieństwa i różnice w licencjach na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
b. ogólna charakterystyka licencji jako umowy, szczególne rodzaje licencji: otwarta, przymusowa, dorozumiana. Sublicencje.

10. Patent europejski.
a. podstawy prawne patentu europejskiego,
b. procedura ubiegania się i wymogi formalne.
c. skutki uzyskania ochrony.

11. Wzór przemysłowy – krajowy i wspólnotowy.

12. Wzór użytkowy i przemysłowy. Ochrona know how.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Choć podstawową formą jest wykład, jednak będzie on prowadzony w formie dyskursywnej, z czynnym udziałem studentów.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Całość kursu będzie zakończona pisemnym testem zaliczeniowym. Zaliczenia poprawkowe w formie ustnego kolokwium. Brak szczególnych warunków dopuszczenia do egzaminu.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Ze względu na skomplikowaną materię i tempo zmian wynikające także z orzecznictwa TSUE i dyrektyw unijnych, obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Method of calculating the final grade:

Wynik testu końcowego – 60%, aktywność na zajęciach – 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności student będzie zobligowany do zapoznania się ze wskazanym rozdziałem podręcznika i zaliczenia go w formie ustnego kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa

1. www.prawokultury/kurs
2. http://www.vagla.pl – wskazane zagadnienia
Literatura uzupełniająca

1. J.Barta, R.Markiewicz, Prawo autorskie, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2016, rozdziały: III, IV, VII, VIII, IX, XII
2. T.Szymanek, Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, EWSPA 2009, rozdz.: 7.3 – 7.9, 8.2, 9 (całość) ,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Jestem starszym wykładowcą, dr prawa i absolwentem podyplomowych studiów z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Uczestniczę w comiesięcznych spotkaniach Katedry Prawa Autorskiego UJ. Corocznie uczestniczę w warszawskim Copy Camp. Natomiast prawo ochrony własności intelektualnej nie jest przedmiotem moich badań naukowych. Lista moich publikacji znajduje się pod linkiem https://bpp.agh.edu.pl/autor/palosz-jerzy-05725

Additional information:

Brak