Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop in preparation of grant applications_variant_IV
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1013-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ostrowski Bartosz (bartoszo@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

“Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych” umożliwiają doktorantom zapoznanie się z metodyką przygotowania wniosków aplikacyjnych do programów i konkursów takich instytucji jak NCN, NCBiR, NAWA oraz Komisja Europejska. Pozwalają na poznanie zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. SDA3A_K02 Activity during classes
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania oraz finansów w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego SDA3A_U07, SDA3A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego SDA3A_W07, SDA3A_W06 Execution of exercises,
Case study
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Execution of exercises,
Case study
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość racjonalnego działania w gospodarce rynkowej. - - - - - - - - - - -
M_K002 przestrzega obowiązujących przepisów prawnych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania oraz finansów w analizie i ocenie zagadnień i problemów występujących podczas przygotowania wniosku aplikacyjnego - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma podstawową wiedzę z zakresu zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego - - - - - - - - + - -
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów prawnych. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 12 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Module content
Workshops (12h):
 1. Wniosek aplikacyjny – struktura i charakterystyka

  1. Charakterystyka wniosku aplikacyjnego.
  2. Struktura wniosku.
  3. Kluczowe elementy wniosku.
  4. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NCN.
  5. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NCBR.
  6. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do NAWA.
  7. Charakterystyka wniosków aplikacyjnych przygotowywanych do Komisji Europejskiej.

 2. Aspekty prawne przygotowania wniosków grantowych

  1. Ustawa o rachunkowości;
  2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych;
  3. Ustaw o podatku od towarów i usług;
  4. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  w kontekście przygotowania wniosków aplikacyjnych.

 3. Zasady przygotowania wniosków grantowych

  1. Ujęcie zasobowe i celościowe przygotowania grantu.
  2. Zasady ekonomiczno-finansowe związane z przygotowaniem wniosku.
  3. Zasady organizacyjne i psychologiczno-socjologiczne związane z przygotowaniem wniosku.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Workshops: Studia przypadku oraz zadania ćwiczeniowe.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz wykonywanie zadań.
Nie przewiduje się dodatkowych warunków zaliczenia przedmiotu.

Participation rules in classes:
 • Workshops:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: 1. obecność na zajęciach; 2. aktywność w dyskusji; 3. poprawność rozwiązywanych zadań.
Method of calculating the final grade:

OCK = 80%OBE + 20%AKT

gdzie:

OCK – ocena końcowa
OBE – obecność na zajęciach seminaryjnych
AKT – aktywność w trakcie ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości powstałych wskutek nieobecności doktoranta na zajęciach odbywa się w formie:
1. samodzielnego lub grupowego studiowania tematyki zajęć,
2. w trakcie dodatkowych godzin kontaktowych – konsultacji z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. J. Duraj „Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa”; PWE Warszawa 2004.
2. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:
1. Ustawa o rachunkowości.
2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
3. Ustaw o podatku od towarów i usług.
4. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None