Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Research planning and methodology variant_VI
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1019-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polski i Angielski
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Świerczek Konrad (xi@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł obejmuje wiedzę na temat planowania eksperymentów w zakresie inżynierii chemicznej oraz inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, w tym, metodologię i planowanie badań, sposoby prawidłowego przeprowadzenia prac eksperymentalnych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant posiada kompetencje do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Doktorant ma umiejętność korzystania z wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej. SDA3A_U01 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych. SDA3A_W03 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat głównych tendencji rozwojowych dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie. SDA3A_W02 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant posiada kompetencje do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Doktorant ma umiejętność korzystania z wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy; transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej. - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Doktorant zna i rozumie metodologię badań naukowych. + - - - + - - - - - -
M_W002 Doktorant posiada wiedzę na temat głównych tendencji rozwojowych dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie. + - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 28 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (6h):
Wykłady

Tematyka wykładów:
1. Podstawy i praktyka planowania eksperymentów naukowych.
2. Metodyka prowadzenia badań naukowych.
3. Analiza i interpretacja wyników badań naukowych.

Conversation seminar (14h):
Konwersatorium

W trakcie zajęć Doktoranci przedstawiają, w dowolnej formie również może to być prezentacja multimedialna, opis eksperymentu w dziedzinie zadanej przez prowadzącego. Opis ten musi obejmować wszystkie elementy będące treścią prowadzonych uprzednio wykładów – założenia eksperymentu, hipotezę badawczą, sposób wykonania poszczególnych prac a także interpretację spodziewanych, hipotetycznych wyników.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładach są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Conversation seminar: Na zajęciach seminaryjnych podstawą są indywidualne wystąpienia Doktorantów, w dowolnej formie, na temat uzgodniony z prowadzącym. Wystąpienie uzupełniane jest o merytoryczną dyskusję i odpowiedzi na powstałe pytania.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zostaje wystawiona na podstawie aktywności Doktorantów w trakcie zajęć oraz Ich indywidualnych wystąpień.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen indywidualnych wystąpień i aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości będzie odbywać się w trakcie indywidualnych spotkań z Doktorantami.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Przykładowo:
1. Andrzej Gołaś, Ireneusz Czajka, Inżynierskie metody analizy numerycznej i planowanie eksperymentu, Wydawnictwa AGH, 2017;
2. Mieczysław Korzyński, Metodyka eksperymentu, PWN, 2017;

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak