Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop in preparation of grant applications_variant_V
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1020-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Świerczek Konrad (xi@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Module summary

Moduł dotyczy zapoznania Doktorantów z metodyką przygotowania wniosków aplikacyjnych do lokalnych, krajowych i międzynarodowych programów i konkursów badawczych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. SDA3A_K01 Activity during classes
M_K002 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy. Doktorant posiada kompetencje rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym. Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej. SDA3A_W06 Participation in a discussion,
Case study,
Execution of exercises
M_W002 Doktorant zna podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. SDA3A_W07, SDA3A_W06 Participation in a discussion,
Case study,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant posiada kompetencje krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - - - - - - - - + - -
M_K002 Doktorant posiada kompetencje wypełniania obowiązków społecznych badacza, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy. Doktorant posiada kompetencje rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym. Doktorant potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju, planować zajęcia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Doktorant ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i etycznych uwarunkowań działalności naukowej. - - - - - - - - + - -
M_W002 Doktorant zna podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 12 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Module content
Workshops (12h):
Zajęcia warsztatowe

Podstawowe zasady przygotowania wniosków grantowych
1. Aspekt badawczy
2. Zasady ekonomiczno-finansowe
3. Zasady organizacyjne

Charakterystyka wniosku aplikacyjnego.
1. Struktura wniosków – wybrane przykłady (NCN, NCBR, inne)
2. Kluczowe elementy wniosku – wybrane przykłady (NCN, NCBR, inne)

Aspekty prawne przygotowania wniosków grantowych
1. Aspekt finansowy i koszty
2. Prawo o szkolnictwie wyższym
3. Ustawa o prawie autorskim

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Treści prezentowane są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu ze wspólną dyskusją oraz omawianiem wybranych przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena zostaje wystawiona na podstawie aktywności Doktorantów w trakcie zajęć.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci pod opieką prowadzącego dokonują studia przypadku i wykonują zadania ćwiczeniowe. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna uwag i dyskusji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią ocen aktywności w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównywanie zaległości będzie odbywać się w trakcie indywidualnych spotkań z Doktorantami.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski „Zarządzanie. Teoria i praktyka’; PWN Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca: odpowiednie ustawy prawne oraz regulaminy konkursów instytucji fundujących badania naukowe.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak