Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop in writing and preparation of scientific publications version_VI
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1021-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Górecki Jerzy (gorecki@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
Moduł multidyscyplinarny
Module summary

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na zdobycie wiedzy potrzebnej do stworzenia dowolnego logicznego, jednoznacznego i skutecznego dokumentu technicznego (artykułu naukowego, raportu, sprawozdania, listu, pracy dyplomowej itd.). W czasie zajęć omówione zostaną podstawy procesu komunikacji technicznej, stworzonych zostanie kilka dokumentów technicznych i grafik (grafika wektorowa, bitmapy). Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać w dowolnym procesie komunikacji (od SMS-a do książki).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Project
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - pracować w zespole - w sposób logicznym opisywać zjawiska fizyczne i procesy oraz wizualizować informacje - czytać i wykorzystywać dokumentację techniczną do tworzenia instrukcji, sprawozdań czy raportów. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Project
M_U002 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych z dowolna grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z Internetu i przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. SDA3A_U03, SDA3A_U02 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów eksperymentów i procedur postępowania - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów chemicznych, - tworzenia sprawozdań i raportów - analizy i zaspokajania potrzeb odbiorcy dokumentu - instrukcji stanowiskowych SDA3A_W03, SDA3A_W07, SDA3A_W04 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć w sposób kreatywny, a w szczególności potrafi tworzyć logiczny ciąg informacji i dobierać środki graficzne (wykresy, schematy, rysunki) do typu opracowywanego dokumentu co pozwala w maksymalny sposób zaspokoić potrzeby czytelnika i zwiększyć skuteczność tworzonego dokumentu. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - pracować w zespole - w sposób logicznym opisywać zjawiska fizyczne i procesy oraz wizualizować informacje - czytać i wykorzystywać dokumentację techniczną do tworzenia instrukcji, sprawozdań czy raportów. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych z dowolna grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z Internetu i przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu: - tworzenia profesjonalnych opisów eksperymentów i procedur postępowania - opracowania merytorycznego i graficznego wyników pomiarów - tworzenia dokumentacji technicznej i fotograficznej procesów chemicznych, - tworzenia sprawozdań i raportów - analizy i zaspokajania potrzeb odbiorcy dokumentu - instrukcji stanowiskowych - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 32 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Workshops (12h):
Zajęcia seminaryjne

Na zajęciach seminaryjnych poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Podstawy procesu komunikacji technicznej.
2. Specyfika tekstów technicznych.
3. Tworzenie logicznej struktury pracy naukowej.
4. Tworzenie zawartość merytorycznej pracy naukowej.
5. Technika pisania pracy naukowej.
6. Wizualizacja danych i grafika w dokumentach technicznych.
7. Informacje na temat procesu publikowania pracy naukowej.

Zajęcia będą się odbywały w pracowni komputerowej. W czasie zajęć będą wykorzystywane programy: Word, PowerPoint, Excel, GIMP, Inkscape.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne są zaliczane na podstawie obecności oraz krótkiego dokumentu technicznego przygotowanego zgodnie z zasadami komunikacji technicznej.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

OK – ocena końcowa, DT – ocena stworzonego dokumentu, A – aktywność na zajęciach

Ocena końcowa jest obliczana następująco:

OK = 0.8DT + 0.2A

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie pracy uzupełniającej.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość programu Word.

Recommended literature and teaching resources:

1. Wykłady na temat tworzenia tekstów technicznych dr hab. inż. Jerzego Góreckiego:
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/TPPCH.htm
2. Technical Writing http://www.docsymmetry.com/
3. Online Technical Writing, http://www.prismnet.com/~hcexres/textbook/
4. Elżbieta Żurek, Sztuka prezentacji, Poltext, 2006
5. Gerald J. Alred, Charles T. Brusaw, Walter E. Oliu, Hand Book of technical Writing, St. Martin's Press, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. A portable, continuous system for mercury speciation in flue gas and process gases / Jerzy GÓRECKI, Anna ŁOŚ, Mariusz MACHERZYŃSKI, Janusz GOŁAŚ, Piotr BURMISTRZ, Karel Borovec // Fuel Processing Technology ; 2016 vol. 154, s. 44–51.
2. Semi-automatic system for methylmercury determination in biological samples / Jerzy GÓRECKI // Measurement ; ISSN 0263-2241. — 2018 vol. 117, s. 419–428. — Bibliogr. s. 427–428
3. Method development and validation for total mercury determination in coke oven gas combining a trap sampling method with CVAAS detection / Jerzy GÓRECKI, Piotr BURMISTRZ, Marlena Trzaskowska, Barbara Sołtys, Janusz GOŁAŚ // Talanta — 2018 vol. 188, s. 293–298.
4.The construction and testing of the portable Hg2+ ultrasonic calibrator for the control of mercury speciation systems / Jerzy GÓRECKI, Anna OKOŃSKA // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2016 vol. 147, s. 28–34.

Additional information:

Dr hab. inż Jerzy Górecki prowadzi szkolenia i przedmioty związane z komunikacją techniczną od 2008 roku.
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/TPPCH.htm – tworzenie tekstów technicznych
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~gorecki/SPM.htm – prezentacja multimedialna