Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop in writing and preparation of scientific publications veariant_VIII
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1025-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia (niwaszcz@zarz.agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki o zarządzaniu i jakości
Module summary

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom warsztatów praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczącej pisania referatów konferencyjnych i artykułów naukowych oraz tworzenia prezentacji i posterów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi myśleć kreatywnie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w celu przekazania czytelnikowi w sposób jasny i logiczny wyników swoich badań naukowych. SDA3A_K01, SDA3A_K03 Presentation
Skills: he can
M_U001 Student umie analizować dostępne źródła informacji i wykorzystywać pozyskaną wiedzę do prowadzenia swoich badań naukowych. SDA3A_U03, SDA3A_U01 Project
M_U002 Student potrafi samodzielnie planować i opracowywać publikacje naukowe o różnym charakterze. SDA3A_U07, SDA3A_U06 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia różnych rodzajów dokumentacji naukowej oraz ich struktury i cech charakterystycznych. SDA3A_W03, SDA3A_W02, SDA3A_W01 Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi myśleć kreatywnie, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności w celu przekazania czytelnikowi w sposób jasny i logiczny wyników swoich badań naukowych. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Student umie analizować dostępne źródła informacji i wykorzystywać pozyskaną wiedzę do prowadzenia swoich badań naukowych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie planować i opracowywać publikacje naukowe o różnym charakterze. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą tworzenia różnych rodzajów dokumentacji naukowej oraz ich struktury i cech charakterystycznych. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 44 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 6 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Workshops (12h):
Zajęcia warsztatowe

1. Struktura, język i rodzaje publikacji naukowych.
2. Planowanie logicznej struktury publikacji/prezentacji.
3. Tworzenie zawartości merytorycznej publikacji/prezentacji.
4. Wizualizacja danych i grafika w publikacji/prezentacji.
5. Proces publikowania pracy naukowej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia i problemy naukowe, z wykorzystaniem zarówno metod tradycyjnych (tablica, dyskusje, rozwiązanie zadań) jak i metod komputerowych (prezentacje, analiza informacji z Internetu i różnych baz danych).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia warsztatowe zaliczane są na podstawie przygotowanej prezentacji oraz „draftu” publikacji naukowej.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: – Obecność obowiązkowa: Tak – Aktywny udział studentów w zajęciach.
Method of calculating the final grade:

Ocena składać się będzie z trzech części:

- 25% za aktywność na zajęciach,
- 25% za prezentację,
- 50% za przygotowany “draft” publikacji.

Egzamin nie jest przewidziany.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady ustala prowadzący w trybie indywidualnym, w zależności od rodzaju zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość programu Word.

Recommended literature and teaching resources:

1. Beata Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych, Prace doktorskie i artykuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
2. Piotr Siuda, Piotr Wasylczyk, Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
3. Elżbieta Żurek, Sztuka prezentacji, Poltext, 2006.
4. Van der Perk, M., A guide for scientific writing. Utrecht University, 2015.
5. Jean-Luc Lebrun, Scientific Writing 2.0, A reader and Writer’s guide, World Scientific Publishing, 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/iwaszczuk-natalia-06876

Additional information:

Brak