Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Workshop in writing and preparation of scientific publications veariant_IX
Course of study:
2019/2020
Code:
ZSDA-3-1028-s
Faculty of:
Szkoła Doktorska AGH
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Szkoła Doktorska AGH
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Malarz Krzysztof (malarz@agh.edu.pl)
Dyscypliny:
nauki fizyczne
Module summary

Przedmiot przygotowuje do samodzielnego ale profesjonalnego składu dokumentów (w tym tekstów i prezentacji naukowych) z wykorzystaniem systemu LaTeX.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Doktorant jest gotów do przejrzystego prezentowania wyników badań naukowych zarówno w formie dokumentów jak i prezentacji w formacie PDF. SDA3A_K03, SDA3A_K02 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 Doktorant potrafi złożyć dokument w systemie LaTeX: stworzyć strukturę logiczną dokumentu, osadzić w nim tabele, wykresy, rysunki, wyrażenia matematyczne oraz bibliografię. SDA3A_U02 Execution of a project
M_U002 Doktorant potrafi tworzyć odnośniki do elementów artykułu, w tym do tabel, równań, rycin i pozycji bibliograficznych oraz odnośniki do hiperłączy. SDA3A_U03 Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Doktorant zna i rozumie zasady tworzenia artykułów naukowych. SDA3A_W03, SDA3A_W04 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Doktorant jest gotów do przejrzystego prezentowania wyników badań naukowych zarówno w formie dokumentów jak i prezentacji w formacie PDF. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Doktorant potrafi złożyć dokument w systemie LaTeX: stworzyć strukturę logiczną dokumentu, osadzić w nim tabele, wykresy, rysunki, wyrażenia matematyczne oraz bibliografię. - - - - - - - - + - -
M_U002 Doktorant potrafi tworzyć odnośniki do elementów artykułu, w tym do tabel, równań, rycin i pozycji bibliograficznych oraz odnośniki do hiperłączy. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Doktorant zna i rozumie zasady tworzenia artykułów naukowych. - - - - - - - - + - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 12 h
Preparation for classes 3 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 h
Realization of independently performed tasks 3 h
Module content
Workshops (12h):
Przygotowanie publikacji i prezentacji z wykorzystaniem systemu LaTeX i programu gnuplot.
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Workshops: Pod nadzorem prowadzącego doktorant samodzielnie przygotowuje źródła systemu LaTeX i gnuplot.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena z warsztatów = obliczana zgodnie z regulaminem studiów na podstawie udziału w zajęciach (frekwencji) oraz oceny z przygotowanego dokumentu i prezentacji. Za 100% frekwencje można otrzymać do 20%. Za przygotowany dokument można otrzymać do 40%. Za przygotowaną prezentację można otrzymać 40%. Przy ocenie prezentacji i dokumentu liczy się wykorzystanie w niej wszystkich elementów wskazanych w opisie efektów uczenia się związanych z założonymi uniejętnościami.

Participation rules in classes:
  • Workshops:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Doktorant na podstawie swojej pracy magisterskiej przygotowuje z wykorzystaniem LaTeXa i gnuplota mini-publikację naukową oraz jej prezentację z wykorzystaniem pakietu beamer.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa się ocenie z zajęć warsztatowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach doktorant musi nadrobić zaległości w postaci pracy własnej. Nieusprawiedliwiona nieobecność rzutuje na ocenę z warsztatów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.
Umiejętność studiowania literatury anglojęzycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. LaTeX, a document preparation system, Leslie Lamport, Addison-Wesley 1994 (2nd ed.)
2. The LaTeX Companion, M.Goosens, F. Mittelbach, i in., Addison-Wesley 2004 (2nd ed.)
3. The LaTeX Graphics Companion, M.Goosens,F. Mittelbach, Addison-Wesley 2006 (2nd ed.)
4. More Math Into LaTeX, G.Graetzer, Springer, 2005 (4th ed.)
5. Materiały na stronie http://www.fis.agh.edu.pl/~Lenda/latex.pdf
6. Materiały na stronie http://home.agh.edu.pl/~malarz/dyd/eiptn/

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie posiadam publikacji naukowych związanych z rozwijaniem tego narzędzia. Natomiast drafty przygotowywanych prac powstałych z wykorzystaniem LaTeXa i gnuplota można znaleźć na https://arxiv.org/search/?query=Malarz%2C+K&searchtype=author&abstracts=hide&order=-announced_date_first&size=100

Additional information:

None