Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Elements of mathematics
Course of study:
2019/2020
Code:
STCH-1-103-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Wójcik Marta (mwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot jest rodzajem repetytorium z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej (średniej). Uzupełnienie wiadomości zostaje ugruntowane poprzez rozwiązywanie dużej liczby zadań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. TCH1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi: - sprowadzać wyrażenia liczbowe do prostszej postaci; - rozwiązywać równania i nierówności: z wartością bezwzględną, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne; - narysować i zbadać funkcje: liniowe, kwadratowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianowe i hiperboliczne; - wyznaczać wyrazy ciągów arytmetycznych i geometrycznych . TCH1A_U01 Test,
Activity during classes
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz rozumie potrzebę dokształcania się. TCH1A_U08, TCH1A_U07 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i reguły matematyczne, a w szczególności: - działania w zbiorze liczb rzeczywistych, wartość bezwzględną TCH1A_W01 Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student angażuje się w dyskusję w grupie, jak również z prowadzącym i potrafi dobrze sformułować swoje argumenty. - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi: - sprowadzać wyrażenia liczbowe do prostszej postaci; - rozwiązywać równania i nierówności: z wartością bezwzględną, liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne; - narysować i zbadać funkcje: liniowe, kwadratowe, wykładnicze, logarytmiczne, wielomianowe i hiperboliczne; - wyznaczać wyrazy ciągów arytmetycznych i geometrycznych . + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konstruktywnie współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe oraz rozumie potrzebę dokształcania się. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia i reguły matematyczne, a w szczególności: - działania w zbiorze liczb rzeczywistych, wartość bezwzględną + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Działania na zbiorach, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wartość bezwzględna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granice ciągu.
Funkcje elementarne: dziedzina, ciągłość, granica, proporcjonalność, symetryczność. Funkcja odwrotna, wymierna, potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna.
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.

Auditorium classes (15h):

Zadania z zagadnień przedstawionych na wykładzie. Działania na zbiorach, liczby rzeczywiste, równania i nierówności, wartość bezwzględna, ciąg arytmetyczny i geometryczny, granice ciągu.
Funkcje elementarne: dziedzina, ciągłość, granica, proporcjonalność, symetryczność. Funkcja odwrotna, wymierna, potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna i trygonometryczna.
Równania i nierówności liniowe, kwadratowe, wielomianowe, wykładnicze, logarytmiczne i trygonometryczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ostatnich ćwiczeniach audytoryjnych student pisze kartkówkę zaliczeniową z całosci materiału. W razie jej niezaliczenia, jest możliwość pisania dwukrotnie kartkówki zaliczeniowej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest wyznaczana zgodnie ze wzorem:
OK = K*0,9 + A*0,1
gdzie:
K – ocena z kartkówki zaliczeniowej z ćwiczeń audytoryjnych wyznaczona zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych AGH,
A – aktywność studenta w dyskusji podczas wykładów.

Ocena końcowa wynosi odpowiednio:
5,0 dla OK = 4,76 – 5,0
4,5 dla OK = 4,26 – 4,75
4,0 dla OK = 3,76 – 4,25
3,5 dla OK = 3,26 – 3, 75
3,0 dla OK = 3,00 – 3,25

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliowiona nieobecność na zajęcia. W przypadku większej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności brak możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu. Zaległosci wynikające z nieocebności na zajęciach student jest zobowiązany uzupełnić samodzielnie.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, definicje, twierdzenia, wzory, przykłady”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994 i nowsze
2. W.Leksiński, B.Macukow, W.Żakowski – „Matematyka dla maturzystów, zadania”, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 1994 i nowsze
3. T.Łapińska-Lizut, J.Lizut – „Zbiór zadań z matematyki dla liceum”, Wydawnictwo Eremis, Warszawa 2002 i nowsze
4. T.Karolak – „Repetytorium z matematyki” – Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004 i nowsze
5. https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/openagh-podreczniki_view.php?categId=4&handbookId=55

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

M. Wójcik – „Zastosowanie modeli sorpcyjnych do analizy właściwości powierzchniowych węgli kamiennych” – rozprawa doktorska, AGH Kraków 1999
Identification of porous coal structure using of Multiple Sorption Model / M. WÓJCIK, G. S. JODŁOWSKI // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ; ISSN 1755-1307. — 2019 vol. 214 [no.] 1 art. no. 012047, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-01-24. — 2nd International conference on the Sustainable energy and environmental development : 14–17 November 2017, Krakow, Poland
Small molecule substances as molecular probes of structure and texture of coal under sorption process and modeling / Marta WÓJCIK // W: ISSHAC-10 [Dokument elektroniczny] : tenth International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related phenomena : 27–31 August 2018, Lublin, Poland : book of abstracts.

Additional information:

None