Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-003-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach zostaną omówione skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka oraz mechanizmy ich szkodliwego działania. Zostaną również omówione niektóre ważne uwarunkowania stanu zdrowia ludzi związane ze wzrostem demograficznym czy niewłaściwym sposobem odżywiania się oraz ocena ryzyka ludzi związanego z zagrożeniami środowiskowymi. Niniejszy przedmiot ma za zadanie ugruntować wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia i kształtować pozytywne postawy proekologiczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. TCH1A_K02, TCH1A_K03, TCH1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. TCH1A_U02, TCH1A_U08, TCH1A_U07 Participation in a discussion,
Presentation
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. TCH1A_U02, TCH1A_U08, TCH1A_U07 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. TCH1A_W05 Participation in a discussion,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). - - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. - - - - - + - - - - -
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi - - - - - + - - - - -
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Człowiek jako element środowiska. Podstawy teoretyczne środowiskowych zagrożeń zdrowia. Ocena ryzyka ludzi związanego z zagrożeniami środowiskowymi. Fizyczne, chemiczne i biologiczne zagrożenia zdrowia ludzi. Choroby cywilizacyjne. Wpływ właściwego odżywiania na zdrowie ludzi. Świadomość ekologiczna społeczeństwa. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i prośrodowiskowy styl życia. Wzrastająca liczebność populacji na Ziemi, jako źródło środowiskowych zagrożeń zdrowia. Zagrożenia życia biologicznego niezwiązane z ludzką działalnością (kataklizmy kosmiczne, tsunami, burze geomagnetyczne). Brak bezpieczeństwa biologicznego spowodowany niestabilnością geologiczną (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów). Meteorologiczne zagrożenia ludzi (gwałtowne burze, pioruny). Zagrożenia bezpieczeństwa środowiskowego epidemiami i endemiami różnych chorób. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi ocenę z prezentacji ustnej na wybrany przez studenta temat. Aktywność studenta będzie również brana pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach będą wyrównywane w formie pracy pisemnej na poruszany podczas jego nieobecności temat.

Prerequisites and additional requirements:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
2. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
3. E. Albińska, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005.
4. W. Harmata, Zagrożenia środowiska naturalnego (ekologiczne). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa środowiskowego. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Skierniewice 2015.
5. J. Roik, Choroby cywilizacyjne. Jak żyć w zdrowiu i nie dopuścić do choroby. Wydawnictwo Złote Myśli. Gliwice 2008.
6. J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.
6. Wybrane artykuły z czasopism naukowych dotyczące bieżących problemów środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

Brak.