Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-009-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach studenci zapoznają się z:
1) Fizycznym znaczeniem układów fazowy 4-składnikowych,
2) Pracom w układach zawierających roztwory stałe,
3) Bazami układów fazowych,
4) Przekrojami izotermicznymi w układach 3-składnikowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury TCH1A_K02 Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych TCH1A_U01 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice TCH1A_W01 Activity during classes,
Test,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych TCH1A_W01 Activity during classes,
Test,
Report,
Execution of exercises
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Studenyt ma potrzebę smodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Stdent umie odczytać infromacje zawarte w przekrojach izotermicznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę dotyczącą układów fazowych wykorzystywanych w ceramice - - - - - + - - - - -
M_W002 student rozumie sens fizyczny diagramów fazowych i przekrojów izotermicznych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Przedmiot zapoznaje z podstawowymi dla ceremiki diagramami fazowymi oraz sposobami tworzenia przekrojów izotermicznych

1. Omówienie dwuskładnikowych układów fazowych
2. Omówienie trójskładnikowych układów fazowych
3. Zapoznanie się z bazami danych układów fazowych
4. Wykorzystanie bazy danych – Phase equilibria diagrams
5. Zapoznanie się z komputerowymi bazami układów fazowych
6. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
7. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
8. Kolokwium cząstkowe
9. Nietlenkowe układy fazowe.
10. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych układów dwu i trójskładnikowych
11. Układy fazowe z roztworami stałymi – jakościowa i ilościowa interpretacja.
12. Układy fazowe czteroskładnikowe – sposoby przedstawiania i interpretacji
13. Przekroje izotermiczne.
14. Sposoby wykonywania i interpretacja jakościowa i ilościowa przekrojów izotermicznych
15. Kolokwium zaliczeniowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zalicznie dwóch kolokwiów.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje

Prerequisites and additional requirements:

Ukńczony kurs Chemii Krzemianów lub przedmiot obieralny Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe

Recommended literature and teaching resources:

1. Phase equilibria diagrams. American Ceramic Society
2. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
3. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None