Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-012-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania, właściwości i zastosowania termoizolacyjnych materiałów szklistych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii TCH1A_K03 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie TCH1A_U05, TCH1A_U03 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych TCH1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych TCH1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Seminar classes (30h):
Struktura szkła. Tworzenie się szkła. Właściwości szkła. Klasyfikacja oraz charakterystyka szklistych materiałów izolacyjnych: szkło piankowe i materiały włókniste.. Fizykochemiczne podstawy wytwarzania oraz właściwości użytkowe szklistych materiałów izolacyjnych. Metody produkcji. Metody badań właściwości. Wykorzystanie surowców odpadowych do wytwarzania szklistych materiałów izolacyjnych. Podstawy przetwórstwa na różnego rodzaju wyroby termoizolacyjne

i dźwiękochłonne. Szyby zespolone, wytwarzanie i metody badań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta na zajęciach
- opracowanie materiałów naukowych
- zaliczenie kolokwium

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.7P + 0.3 Ob

gdzie
P – ocena z prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

podstawy chemii i technologii szkła.

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987
2.Procyk B., Kucharski J., Stoch L.: Ceramika/Ceramics, 66/1, 2001, 91/2, 2005, 103/2, 2008.
3.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle, produkcja i zastosowanie, Wyd. Arkady, W-wa, 1975.
4. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2012.
5.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None