Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Biopolymers
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-017-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole TCH1A_K02 Presentation,
Participation in a discussion
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji TCH1A_K01 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów TCH1A_U02, TCH1A_U08, TCH1A_U07 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów TCH1A_U06 Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. TCH1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) TCH1A_W07 Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz umiejętność pracy w zespole - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz poszerzania swoich kompetencji - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wyszukać informacje w czasopismach naukowych, podręcznikach i in. źródłach, przetworzyć je oraz zaprezentować w sposób zrozumiały dla innych studentów - - - - - + - - - - -
M_U002 Poprawnie posługuje się nazewnictwem biopolimerów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę o polimerach naturalnych oraz materiałach polimerowych uzyskanych w procesach biotechnologicznych, ich właściwościach i zastosowaniach. - - - - - + - - - - -
M_W002 Rozumie społeczne i środowiskowe uwarunowania doboru i stosowania określonych materiałów (syntetycznych, naturalnych, biodegradowalnych etc.) - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów wytwarzanych przez organizmy żywe. Celem jest także zwrócenie uwagi na aktualne tendencje do zastępowania polimerów syntetycznych polimerami biodegradowalnymi oraz paliw kopalnych biopaliwami.
Pojęcie biopolimery obejmuje obecnie znacznie szerszą grupę materiałów polimerowych w porównaniu do ujęcia klasycznego. Studenci zapoznają się zarówno z klasycznymi biopolimerami (białka, polisacharydy, kwasy nukleinowe), jak i włączonymi niedawno do tej grupy polimerami naturalnymi o znaczeniu przemysłowym (np. kauczuk naturalny, polilaktyd) oraz polimerami otrzymywanymi poprzez degradację bakteryjną. Omawiane są metody wyodrębniania biopolimerów z materiału naturalnego, a następnie ich przetwarzania do formy użytkowej, rola wybranych naturalnych związków wielkocząsteczkowych w przyrodzie, wykorzystanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, medycynie i farmacji oraz w przemyśle papierniczym i gumowym.
Przedstawiane są problemy ekologiczne i dyrektywy odnośnie pozyskiwania materiałów z surowców odnawialnych.

Wybrane tematy:

 • Biopolimery – ogólna charakterystyka.
 • Charakterystyka polimerów naturalnych i ich wystepowanie.
 • Peptydy i białka – właściwości, zastosowania, wyodrębnianie, sekwencjonowanie.
 • Kwasy nukleinowe – budowa chemiczna, właściwości, funkcje w organizmie, kod genetyczny, bioinformatyka.
 • Polisacharydy – właściwości, wyodrębnianie, zastosowania
 • Kauczuk naturalny – otrzymywanie, zastosowania
 • Ekologiczne aspekty stosowania biopolimerów.
 • Poliestry i inne polimery biodegradowalne otrzymywane w procesach bakteryjnej degradacji celulozy i kwasów huminowych.
 • Biokompozyty, biopaliwa.
 • Zastosowanie biopolimerów w medycynie, kosmetyce, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym,
 • Opakowania biodegradowalne.
 • Włókna naturalne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = ocena zaliczenia

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:
 • Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998
 • R. T. Morrison, R. Boyd; Chemia organiczna, Tom 2; PWN, Warszawa 1985
 • Biopolymers Vol.1; Ed. by A. Steinbüchel; Wiley-VCH, Weinheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto; 2003
 • Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites; Ed. by A. K. Mohanty, M. Misara, L. T. Drzal, CRC Taylor & Francis; Boca Raton, London, New York, Singapore, 2005
 • Aktualne artykuły naukowe związane z tematyką biopolimerów
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None