Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-018-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z racjonalną gospodarką odpadami. Obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją i charakterystyką poszczególnych rodzajów odpadów oraz możliwościami ich recyklingu, utylizacji oraz składowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. TCH1A_K03, TCH1A_K01 Presentation,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. TCH1A_U02 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. TCH1A_U02 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. TCH1A_W07 Activity during classes,
Test
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. TCH1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. TCH1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Klasyfikacja odpadów. Charakterystyka odpadów komunalnych. Gromadzenie, usuwanie i odzysk odpadów komunalnych. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ceramizacja jako technologia unieszkodliwiania odpadów. Charakterystyka i podział odpadów przemysłowych. Charakterystyka i gospodarcze wykorzystanie odpadów energetycznych. Zasady i kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. Charakterystyka i podział odpadów organicznych. Charakterystyka i metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja i charakterystyka osadów ściekowych oraz metody ich unieszkodliwiania. Odpady opakowaniowe – rodzaje i uwarunkowania prawne dotyczące ich zagospodarowania. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w krajach UE oraz w Polsce.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji wybranego tematu seminaryjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pisemne prace zaliczeniowe na tematy omawiane podczas nieobecności studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

W ramach zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach zajmujących się recyklingiem i/lub utylizacją odapdów.

Recommended literature and teaching resources:

Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2007.
K. d’Obyrn, E. Szalińska, Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.
J.W. Wandrasz, J. Biegańska, Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2003.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None