Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-021-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie klasyfikacji metod wytwarzania nanomateriałów, charakterystyki ich własności fizykochemicznych oraz roli nanotechnologii w rozwoju cywilizacyjnym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia TCH1A_K03 Activity during classes,
Test results
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów TCH1A_U06 Activity during classes,
Test results
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów TCH1A_U04 Activity during classes,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania TCH1A_W01 Activity during classes,
Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

1.Historia nauki skali nano.
2.Nanomateriały – podstawowe pojęcia i definicje.
3.Nanotechnologie – klasyfikacja obszarów badawczych i aplikacyjnych.
4.Struktura i właściwości fizykochemiczne nanomateriałów.
5.Metody charakteryzowania i obrazowania nanomateriałów
6.Podstawowe metody wytwarzania materiałów skali nano.
7.Skaningowa mikroskopia tunelowa jako narzędzie do budowy nanostruktur „atom po atomie”.
8.Nanostruktury węglowe – właściwości, otrzymywanie i przykłady zastosowań w technice.
9.Nanometale i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne.
10.Kropki kwantowe.
11.Manipulatory molekularne – fikcja, czy przyszłość nanotechnologii.
12.Nanostruktury w przyrodzie.
13.Nanonauka i Nanotechnologia-Narodowa Strategia dla Polski. Główne kierunki rozwoju nanotechnologii na świecie.
14.Zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,8K+0,2A

K-ocena z kolokwium zaliczeniowego
A-aktywność na zajeciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą przedmiot.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1.B. Dręczewski, A. Herman, Nanotechnologia: Stan obecny i perspektywy, Gdańsk 1997.
2.Ed Regis, Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce, Warszawa, 2001.
3.R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
4.K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None