Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Etykieta przyszłego inżyniera i absolwenta
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-033-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Rapacz-Kmita Alicja (kmita@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawy savoir-vivre, zachowania w miejscach publicznych, podczas rozmowy o pracę, egzaminu, wyjaśnienie pojęć: dress code, profesjonalny wizerunek, precedencja, small talk, proksemika, body language

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość i potrafi docenić rolę profesjonalnego wizerunku oraz stosowania zasad etykiety w kontaktach międzyludzkich. Student rozumie potrzebę zachowania zasad savoir vivre w życiu codziennym. TCH1A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w życiu codziennym, świadomie stosując się do obowiązujących zasad etykiety. Umie wykorzystać je w celu stworzenia swojego profesjonalnego wizerunku. TCH1A_U04 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zasad savoir vivre oraz ich stosowania w różnych sytuacjach i miejscach.Student potrafi wskazać jakie są prawidłowe i nieprawidłowe wzorce zachowań w życiu codziennym, w miejscach publicznych, w sytuacjach wymagających odpowiednich reguł zachowania. TCH1A_W01 Test
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę i potrafi odpowiednio i zgodnie z zasadami i etykietą dobrać strój do okazji/okoliczności oraz stworzyć profesjonalny wizerunek. TCH1A_W06 Activity during classes
M_W003 Student rozumie potrzebę stosowania w życiu codziennym zasad dobrego zachowania. TCH1A_W07 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i potrafi docenić rolę profesjonalnego wizerunku oraz stosowania zasad etykiety w kontaktach międzyludzkich. Student rozumie potrzebę zachowania zasad savoir vivre w życiu codziennym. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w życiu codziennym, świadomie stosując się do obowiązujących zasad etykiety. Umie wykorzystać je w celu stworzenia swojego profesjonalnego wizerunku. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zasad savoir vivre oraz ich stosowania w różnych sytuacjach i miejscach.Student potrafi wskazać jakie są prawidłowe i nieprawidłowe wzorce zachowań w życiu codziennym, w miejscach publicznych, w sytuacjach wymagających odpowiednich reguł zachowania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę i potrafi odpowiednio i zgodnie z zasadami i etykietą dobrać strój do okazji/okoliczności oraz stworzyć profesjonalny wizerunek. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę stosowania w życiu codziennym zasad dobrego zachowania. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu – idea przedmiotu

  Wyjaśnienie podstawowych pojęć: savoir vivre, dobre wychowanie, etykieta, dobre maniery, dobre maniery na co dzień (w miejscach publicznych), kultura osobista, faux pas. Przykłady zachowań: kiedy mówimy o braku savoir vivre. Do czego jest potrzebny savoir vivre.

 2. 2. Szczegółowe omówienie zasad savoir vivre

  Szczegółowe omówienie zasad savoir vivre: w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach publicznych, w szkole, w uczelni, w kinie, w teatrze, w szpitalu, w kawiarni, w sklepie, w stołówce (gestykulacja, głośność mówienia, rozmowa telefoniczna). Zasady savoir vivre a korespondencja – sposoby kontaktu: maile, telefony, listy, zaproszenia.

 3. 3. Zasady dress code

  Zasady dress code: na co dzień, w szkole, w uczelni, w pracy, na rozmowie o pracę, przy okazji różnych okoliczności (włosy, paznokcie, perfumy i makijaż to także dress code). Co to jest: business formal, business smart i business casual.

 4. 4. Wyjaśnienie pojęcia profesjonalny wizerunek oraz pierwsze wrażenie

  Wyjaśnienie pojęcia profesjonalny wizerunek oraz pierwsze wrażenie, a także co to jest granica dobrego smaku, czyli różne okazje – odpowiedni wygląd. Znaczenie i rola dodatków, ale także widocznych elementów „upiększania” ciała.

 5. 5. Zasady etykiety w trakcie rozmowy o pracę.
 6. 6. Zasady precedencji

  Zasady precedencji, czyli powitania oraz pierwszeństwa. Precedencja a etykieta. Klucz pierwszeństwa.

 7. 7. Co to jest small talk

  Small talk a etykieta. Small talk w spotkaniach publicznych, w spotkaniach biznesowych.

 8. 8. Proksemika

  Proksemika, czyli dystans personalny – zasady, odległości. Co to jest strefa intymna. Strefa intymna a etykieta.

 9. 9. Body language

  Body language, czyli mowa ciała – zasady, efekt lustra. Body language, a rozmowa o pracę.

 10. 10. Etykieta, body language i dress code w trakcie wystąpień publicznych.
 11. 11. Etykieta, body language i dress code, precedencja, proksemika etc, a różnice kulturowe.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,2 obecność na zajęciach + 0,8 kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

Brak

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak