Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-043-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych TCH1A_W03, TCH1A_W01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego TCH1A_W01 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej TCH1A_W01 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem TCH1A_W01 Activity during classes,
Test,
Oral answer
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice

W ramach zajęć student zapoznaje się z technikami otrzymywania próżni, stosowanymi urządzeniami do pomiaru niskich ciśnień, wymaganiami materiałowymi do budowy urządzeń próżniowych. Omawiane są praktyczne rozwiązania układów próżniowych stosowanych w technice pomiarowej i badaniach naukowych a także w technologiach przemysłowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe – 70%
Udział w zajęciach – 10%
Przygotowanie prezentacji – 15%
Udział w dyskusji – 5%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne wiadomości z fizyki, chemi fizycznej i nauki o materiałach

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Hałas, Technologia Wysokiej Prożni , Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1984
2. Groszkowski, Technika wysokiej próżni
3. J.C. Vickerman, Surface analysis
4. A.Hałas, P.Szwemin, Podstawy techniki próżni, Kraków, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None