Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Renewable energy sources
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-049-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, gdyż ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Moduł zapoznaje studenta m.in. z takimi źródłami jak: wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie czy geotermia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. TCH1A_U02, TCH1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. TCH1A_U02, TCH1A_U05 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. TCH1A_W02, TCH1A_W03, TCH1A_W01 Scientific paper,
Activity during classes,
Presentation
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. TCH1A_W04 Activity during classes,
Report,
Presentation
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. TCH1A_W04, TCH1A_W07 Activity during classes,
Presentation,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie społeczne, ekologiczne i ekonomiczne skutki działalności człowieka w poszukiwaniu, wykorzystywaniu i eksploatacji złoż z zakresu odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić zalety oraz wady współczesnych i dawnych rozwiązań w dziedzinie alternatywnej energetyki. Student potrafi dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania dla poruszanego problemu OZE. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność poszerzania swojej wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz nowoczesnych metod ich pozyskiwania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada ogólną wiedzę o współczesnych trendach rozwojowych w zakresie odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada ogólną wiedzę konieczną do zrozumienia wybranych procesów produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz związanej z nimi emisją zanieczyszczeń. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Energetyka konwencjonalna. Energetyka alternatywna. Energetyka jądrowa i jej wykorzystanie. Hydroenergetyka i jej wykorzystanie. Energia wiatru i jej wykorzystanie. Energia promieniowania słonecznego i jej wykorzystanie. Pasywne i aktywne systemy wykorzystania energii słonecznej. Ogniwa słoneczne. Energia geotermalna i jej wykorzystanie. Biomasa jako odnawialne źródło energii. Energia z biogazu. Aspekty ekologiczne i ekonomiczne pozyskiwania i użytkowania energii z różnych źródeł.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. W ramach zajęć studenci uczestniczą w obowiązkowych zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach wytwarzających i/lub wykorzystujących OZE. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań student będzie zobligowany do napisania, na ostatnich zajęciach w semestrze, kolokwium zaliczeniowego, obejmujące tematykę poruszaną na zajęciach seminaryjnych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajechać,
- przygotowanie i wygłoszenie na forum grupy wybranego przez siebie tematu referatu.
- oddanie prowadzącemu zajęcia, w wersji elektronicznej, przygotowanej przez siebie prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu są uzyskane przez studenta oceny w trakcie trwania semestru. Brane są pod uwagę oceny uzyskane za przygotowany i wygłoszony na forum grupy referat, forma przygotowanego referatu, aktywność studenta w trakcie trwania zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie powstałych zaległości wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest możliwe w postaci skorzystania z:
- wyznaczonych przez prowadzącego, dodatkowych godzin kontaktowych oraz
- poprzez samodzielne studiowanie tematyki zaległych zajęć, korzystając z literatury poleconej przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W ramach dwóch lub trzech zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach wykorzystujących OZ w produkcji energii (woda, biogaz, promieniowanie słoneczne).

Recommended literature and teaching resources:

W. Lewandowski; Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa, 2006.
R. Neya (praca zbiorowa); Energia odnawialna w ochronie środowiska, WIGSMiE PAN, Kraków, 2000.
J. Cieśliński, J. Mikielewicz, Niekonwencjonalne źródła energii, WPG, Gdańsk, 1996.
Materiały konferencyjne, Konferencja – 2007, Energia odnawialna w zastosowaniach, Gdańsk 2007.
R. Tytko, Odnawialne źródła energii, Skrypt ZSE nr 1, Kraków.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry, Rynek Energii, 2016 nr 2, s. 111–120
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Thermal analysis of solid fuels in an inert atmosphere, Archives of Mining Sciences, 2017 vol. 62 no. 4, s. 731–751.
Magdalena SZUMERA, Grzegorz GRABOWSKI, Paweł RUTKOWSKI, Metody analizy termicznej jako uniwersalne narzędzie w przemyśle, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski, 2013 nr 3–4.
Kijo-Kleczkowska Agnieszka, SZUMERA Magdalena, Środa Katarzyna, Metody analizy termicznej w badaniach paliw, Rynek Energii, 2018 nr 4.

Additional information:

None