Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-068-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie TCH1A_K03, TCH1A_K01 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. TCH1A_K01 Presentation,
Test,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. TCH1A_U02, TCH1A_U03, TCH1A_U06 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. TCH1A_W01, TCH1A_W04 Participation in a discussion,
Presentation,
Activity during classes,
Test
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. TCH1A_W01 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia TCH1A_W04 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych TCH1A_W01 Participation in a discussion,
Presentation,
Test,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 8 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, otrzymywaniem, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów konstrukcyjnych, wysokosprawnych i specjalnych do zastosowań w medycynie, elektronice i optoelektronice oraz w innych zaawansowanych technologiach. Celem przedmiotu jest także zwrócenie uwagi na aktualne trendy w nowoczesnej inżynierii materiałowej i rozwój zaawansowanych materiałów polimerowych. W ramach zajęć zostaną omówione:
• polimery konstrukcyjne (poliamidy, polioksymetylen, ABS, poliwęglany)
• polimery wysokosprawne (polieteroeteroketon, polimidy, polieteroimidy)
• polimery termoodporne (poliimidy, polisulfony, polisulfidy)
• polimery przewodzące (poliacetylen, polianilina, polipirol, politiofen, polifenyleny)
• polimery ciekłokrystaliczne
• polimery fotoprzewodzące, plazmowe, rezysty polimerowe,
• polimery samoleczące,
• polimery jonowe,
• sorbenty,
• polimery organometaliczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6 • ocena z zaliczenia + 0,4 • ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998.
2. E. Hałasa, M. Heneczkowski, Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych – Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.
3. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne, WNT, 2000.
4. Gabriel O. Shonaike, Suresh G. Advani, Advanced Polymeric Materials: Structure Property Relationships, CRC Press, 2003.
5. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo, pod red. Tomasza Klepki, Politechnika Lubelska, 2014.
6. J. K. Fink, High Performance Polymers, William Andrew Publishing, 2008.
7. Czasopisma: Progress in Polymer Science, Advances in Polymer Science, Advanced Materials, High Performance Polymers, Polimery.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None