Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Historia ceramiki
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-508-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Module summary

Na zajęciach z Historii Ceramiki studenci zapoznają się z historią ceramiki od czasów neolitu aż po XX
wiek. Dowiadują się komu zawdzięczają opracowanie technologii wytwarzania poszczególnych tworzyw
ceramicznych zaliczanych do ceramiki właściwej i kto oraz gdzie opracował najbardziej znane techniki
zdobnicze. Zajęcia są bogato ilustrowane. Studenci zwiedzają również pobliskie muzeum.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób; ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Skills: he can
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i angielskim z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczace zadań inżynierskich. Activity during classes
M_U002 Potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów. Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach. Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób; ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i angielskim z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczace zadań inżynierskich. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów. Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu

  Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.

 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka,

  Zajęcia będą dotyczyć starożytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.

 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego

  Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską.

 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu

  Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.

 6. Ceramika europejska

  Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Prześledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedzą się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznają sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.

 7. Ceramika angielska,

  Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych.

 8. Fajanse i porcelana w Polsce

  Zajęcia będą związane z historią produkcji porcelany i fajansu na ziemiach należących kiedyś do Polski i obecnych terenach naszego kraju.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci przedstawiają na ocenę prezentację multimedialną na wybrany temat z historii ceramiki. Studenci
są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich seminariach i usprawiedliwiania nieobecności. Obecność
ma wpływ na ocenę końcową z zajęć.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ok=0,8 prezentacja na wybrany temat+0,2 obecność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość skonsultowania wybranych zagadnień z prowadzącym.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do pobliskiego Muzeum Narodowego, na wystawę
Rzemiosła Artystycznego. Po wystawie będzie oprowadzać kustosz muzeum zajmujący się zbiorami
ceramiki.