Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-510-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot umożliwia poznanie rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Są to niezbędne podstawy umożliwiające dokonanie właściwych wyborów podczas budowy własnego domu jednorodzinnego.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. TCH1A_U02 Activity during classes,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. TCH1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. TCH1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie jednorodzinnymi.

Na zajęciach poruszane będą tematy obejmujące wszystkie podstawowe składniki nowoczesnego budynku jednorodzinnego, które obejmują zagadnienia takie jak:

1. Odwodnienie i materiały izolacji przeciwilgotnościowej
2. Nowoczesne rozwiązania ścian nośnych i działowych
3. Materiały i konstrukcje stropowe
4. Konstrukcje dachowe i materiały pokryciowe
5. Materiały izolacji cieplnej i akustycznej
6. Okna
7. Materiały do wykonaywania elwacji
8. Materiały posadzkowe
9. Materiały powłokowe ścian wewnętrznych
10. Ogrzewanie
11. Nowoczesne systemy kominowe, wentylacji i klimatyzacji budynków
12. Instalację wodną i kanalizacyjną
13. Instalacją elektryczną i gazową

W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań i technologii w celu zabezpieczenia domu przed zalaniem, powodzią, podziemnymi ciekami wodnymi, zalegającą wodą opadową i innymi niekorzystnymi zjawiskami związanymi z pojawieniem się wilgoci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Przedstawione zostaną także tradycyjne jak również i wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii rozwiązania pozwalające wybudować dom jednorodzinny zapewniający komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, który jednocześnie jest tani w eksploatacji, trwały i energooszczędny.
Podczas zajęć poruszone zostaną również zagadnienia prawidłowego doboru materiałów ze względu na ich cechy użytkowe ale również ze względu na końcowy efekt architektoniczny uzyskany przez zastosowanie danej technologii budowlanej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji wygłaszanej przez studenta, oraz z aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, dodatkowe konsultacje z prowadzącym

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Czasopismo “Murator”
2. Czasopismo “MuratorPlus”
3. Czasopismo “Materiały Budowlane”
4. Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
5. Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego
6. Inne katalogi producentów, czasopisma branżowe, artykuły tematyczne, książki

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z prowadzącym