Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Ceramic technology
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-1-710-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

W trakcie studiów student zapoznaje się od strony praktycznej z właściwościami mas i szkliw ceramicznych. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych projektuje, zgodnie z wytycznymi, masy ceramiczne, przygotowuje je i bada wszystkie właściwości technologiczne. Ćwiczenie obejmują przygotowanie i badania ceramicznych mas lejnych i granulowanych oraz szkliw ceramicznych. Zajęcia laboratoryjne mają na celu poznanie parametrów technologicznych mas i szkliw, sposobu ich pomiaru i wpływie na końcowe cechy produktu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Pozyskuje kompetencje oceny wyników eksperymentów. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania. TCH1A_K02, TCH1A_K01 Oral answer
Skills: he can
M_U001 Umie dobrać surowce, sprawdzić ich przydatność, ocenić właściwości mas i szkliw oraz podjąć technologiczne decyzje dotyczące ich użyteczności. TCH1A_U04, TCH1A_U07, TCH1A_U01, TCH1A_U03 Oral answer
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Potrafi wybrać odpowiednie techniki badań i przeprowadzić oznaczenia właściwości technologicznych surowych mas i szkliw ceramicznych. TCH1A_W01, TCH1A_W07, TCH1A_W05, TCH1A_W04 Report
M_W002 Umie zaplanować badania laboratoryjne oraz podjąć działanie korekcyjne w przypadku wystąpienia problemów produkcyjnych TCH1A_K02, TCH1A_W01, TCH1A_U04, TCH1A_W06, TCH1A_W07, TCH1A_K01, TCH1A_U07, TCH1A_U01, TCH1A_W05, TCH1A_U03, TCH1A_W03, TCH1A_U06, TCH1A_W04 Presentation,
Oral answer,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Pozyskuje kompetencje oceny wyników eksperymentów. Ma świadomość konieczności ciągłego dokształcania. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umie dobrać surowce, sprawdzić ich przydatność, ocenić właściwości mas i szkliw oraz podjąć technologiczne decyzje dotyczące ich użyteczności. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi wybrać odpowiednie techniki badań i przeprowadzić oznaczenia właściwości technologicznych surowych mas i szkliw ceramicznych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Umie zaplanować badania laboratoryjne oraz podjąć działanie korekcyjne w przypadku wystąpienia problemów produkcyjnych - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 82 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 50 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Laboratory classes (50h):
 1. Masy lejne

  Student dobiera surowce, oblicza skład masy, przygotowuje masę zgodnie z założeniami. Dobiera dodatki reologiczne sprawdzając parametry reologiczne masy i ich wpływ na formowanie metodą odlewania.

 2. Masy granulowane

  Student dobiera surowce, oblicza skład masy, dobiera dodatki reologiczne, następnie przygotowuje granulat, zgodnie z założeniami, przy użyciu laboratoryjnego granulatora. Sprawdza parametry reologiczne granulatu i ich wpływ na formowanie metodą prasowania w formach stalowych.

 3. Szkliwa ceramiczne

  Student wybiera typ szkliwa, dobiera do niego surowce i oblicza recepturę roboczą. Przygotowuje szkliwo w młynku laboratoryjnym. Następnie przygotowuje próbki do badania wybranych parametrów technologicznych szkliw. Na podstawie uzyskanych wyników, dobiera rodzaj tworzywa ceramicznego do szkliwienia. Po wypalanie próbek szkliw student zapoznaje się z metodami badania podstawowych parametrów gotowego szkliwa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność obowiązkowa. Konieczność posiadania fartucha ochronnego. Dopuszczenie do laboratorium na podstawie sprawdzenie wiedzy studenta nt. planowanego ćwiczenia. Zaliczenie wszystkich zaplanowanych ćwiczeń u prowadzącego ćwiczenia.

Participation rules in classes:
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena z laboratorium 40%
Ocena z egzaminu 60%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne odrabianie zaległych ćwiczeń

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z technologii mas lejnych, granulowanych oraz szkliw ceramicznych. Metody i techniki formowania. Obliczanie składów mas i szkliw ceramicznych.

Recommended literature and teaching resources:

Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak