Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-102-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentowi rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej i termicznej. Zajęcia zapoznają studenta z doborem technik i projektowaniem procesów wzmacniania i zdobienia szkła.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła TCH2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych TCH2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów:

1. Ogólna charakterystyka technologii przetwórstwa szkła.
2.Obróbka mechaniczna szkła-podstawy cięcia szkła
3. Obrobka mechaniczna szlifowanie, fazowanie, polerowanie
4. Obróbka termoplatsyczna,przetwórstwo rur i prętów –
5. Zdobienie szkieł-metody
6.Przetwórstwo szkła płaskiego.
7.Proces hartowania termicznego szkieł. Wzmacnianie szkieł poprzez wymianę jonową – wymiana nisko- i wysokotemperaturowa.
8.Nanoszenie cienkich powłok na szkło – metody nanoszenia warstw.
9.Powłoki refleksyjne i antyrefleksyjne. Powłoki szkliste nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel. Powłoki hybrydowe organiczno-nieorganiczne o różnej funkcjonalności.
10.Produkcja i właściwości szyb zespolonych.
11.Szyby gięte dla motoryzacji. Produkcja szkieł bezpiecznych: szyby hartowane, szyby klejone laminowane.. 12.Przetwórstwo włókien.
13. Szkło piankowe.
14. Materiały typu szkło-ceramika.

Seminar classes (30h):
Tematyka seminariów:

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych technologii przetwórstwa szkła z uwzględnieniem nowoczesnych trendów i technologii (produkcja szyb zespolonych, laminowanych, bezpiecznych i in.). Zjawiska fizyko-chemiczne, towarzyszące procesom przetwórstwa szkła takim jak: hartowanie, obróbka termoplastyczna, wymiana jonowa, krystalizacja szkła. Zasady projektowania parametrów hartowania i obróbki chemicznej. Szczegółowa charakterystyka metod fizycznych i chemicznych nanoszenia cienkich powłok na szkło.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student uzyskuje zaliczenie modułu na podstawie:
- aktywnego udziału w wykładach
- aktywnego udziału oraz opracowania materiałów naukowych w zajęciach seminaryjnych
- pozytywnej oceny z egzaminu

Udział w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowy a zaliczenie zajęć seminaryjnych jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,6*E+0,4*S

gdzie:
S,E-oceny uzyskane z seminarium (S)/egzaminu (E) w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy technologii szkła

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3. W. Nowotny, „Zdobienie szkła”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3. Glass and Ceramics.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None