Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Materiały budowlane a środowisko człowieka
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-115-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Wons Wojciech (wwons@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej TCH2A_K02 Activity during classes,
Examination
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje TCH2A_K01 Activity during classes,
Examination
Skills: he can
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko TCH2A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Participation in a discussion,
Test
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu TCH2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzega zasady etyki zawodowej + - - - - + - - - - -
M_K002 ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi kształtować właściwości materiałów budowlanych drogą modyfikacji składu, struktury i mikrostruktury oraz ocenić procesy oddziaływań w układzie materiał budowlany-środowisko + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym ceramicznych materiałów budowlanych i materiałów izolacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie warunków zdrowotnych w konstruowanych z nich obiektach + - - - - + - - - - -
M_W002 zna zasady zrównoważonego rozwoju, posiada wiedzę z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi, posiada wiedzę o wpływie niektórych właściwości materiałów budowlanych - zwłaszcza ceramicznych- na kształtowanie środowiska w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 127 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Program wykładów:
Promieniotwórczość naturalna surowców i materiałów budowlanych. Jonizacja powietrza i jej wpływ na zdrowie człowieka.
Komfort cieplny pomieszczeń – właściwości termoizolacyjne materiałów, mikroklimat; paroprzepuszczalność; wymagania; sposoby doskonalenia.
Zagrożenia mykologiczne -przyczyny,skutki i przeciwdziałania.
Odporność ogniowa elementów budynku – reakcje materiałów na ogień, przenoszenie ognia, promieniowanie cieplne, emisja toksycznych produktów rozkładu materiałów podczas pożaru.
Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych; szkodliwość hałasu i ochrona przed nim.
Wymywalność z elementów budowlanych metali ciężkich i innych substancji szkodliwych dla zdrowia.
Możliwości zapobiegania oraz likwidowania szkodliwego oddziaływania wymienionych wyżej czynników na zdrowie i środowisko człowieka.
Regulacje prawne: odnośne wymagania Prawa Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska.

Seminar classes (30h):

Program seminarium:
Wymagania normowe i metody badania promieniotwórczości materiałów – analizy porównawcze różnych wyrobów budowlanych oraz materiałów wyposażenia pomieszczeń.
Badania higieniczne materiałów stosowanych w budownictwie – warunki dopuszczenia materiału do stosowania.
Porównanie warunków zdrowotnych w pomieszczeniach budynków o różnych konstrukcjach.
Metody badania wymywalności substancji szkodliwych z materiałów.
Sposoby poprawy zdrowotności materiałów budowlanych – dostosowywanie do wymagań norm europejskich.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0,6E + 0,4S

E – ocena z egzaminu
S – ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK jest przeliczana na ocenę końcową zgodnie z regulaminem AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli; Arkady W-wa 1979
2. Brunarski L.: Promieniotwórczość naturalna wyrobów budowlanych; SBPB W-wa 1997
3. Szudrowicz B.: Izolacyjność akustyczna ścian; CB 2001;2008
4. Ustawa – Prawo budowlane
5. Aktualne przepisy normatywne odnośnie wymaganych warunków zdrowotnych w budowlach
i pomieszczeniach mieszkalnych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None