Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-130-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje informację o wpływie różnych substancji na centralny układ nerwowy

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki TCH2A_U04 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy TCH2A_W02 Examination
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych TCH2A_W02 Examination
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych TCH2A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych - - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 41 h
Realization of independently performed tasks 47 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Neurobiologia

Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z działaniem leków psychoaktywnych. Na początku zostanie ogólnie przedstawiona budowa centralnego układu nerwowego, oraz te jego elementy na które wpływają substancje psychoaktywne (działanie synaps, receptorów, przenoszenie sygnału). Następnie przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z substancjami psychoaktywnymi (takie jak np. uzależnienie od tych substancji), oraz rola ośrodków i struktur centralnego układu nerwowego na które one wpływają. Kolejno, zostaną omówione substancje psychoaktywne – opioidy, psychostymulanty, halucynogeny, kanabinoidy alkohol i nikotyna. Zostanie przedstawiona charakterystyka ich działania, metabolizm i wpływ na zachowanie człowieka. Omówione zostaną również leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne.

Seminar classes (30h):

W czasie seminarium omawiane są podstawy spektrometrii mas, analizy wyników i interpretacji widm. Przedstawiane są również zwierzęce modele uzależnień. Studenci zyskują wiedzę o zaawansowanych technikach analitycznych takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC. Z wykorzystaniem techniki ESI MS wykonują analizę tauryny i kofeiny w napojach oraz zapoznają się z działaniem narkotestów. Omawiane są również podstawy obrazowania powierzchni za pomocą spektrometrii mas.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie i seminariach. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z końcowego egzaminu, która może zostać podniesiona ze względu na obecność studenta na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana znajomość podstaw chemii organicznej, chemii analitycznej i biochemii

Recommended literature and teaching resources:

MAteriał z Wykładu
Dodatkowo, wybrane zagadnienia z podręczników:
Proteomika i metabolomika (A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring red.) WUW, 2010
L. Stryer Biochemia (dowolne wydanie po 2000r.)

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None