Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia ceramiki budowlanej
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-243-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Module summary

Zakres modułu obejmuje wiedzę dotyczącą produkcji, właściwości i metod badań ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i nie wypalanych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych TCH2A_K02 Participation in a discussion,
Examination
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych TCH2A_K02 Examination,
Presentation,
Completion of laboratory classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów TCH2A_U01 Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Activity during classes,
Report
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych TCH2A_U05 Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach TCH2A_W01 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
180 30 0 90 0 0 60 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie ceramicznych materiałów bodowlanych + - + - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii nowej generacji ceramicznych materiałów budowlanych + - + - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi scharakteryzować technologie ceramicznych materiałów budowlanych oraz zastosować je do wytwarzania poszczególnych rodzajów wyrobów + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zbadać przydatność surowców oraz zaprojektować warunki technologiczne produkcji ceramicznego materiału budowlanego o wymaganych parametrach użytkowych + - + - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, właściwości i warunków użytkowania ceramicznych materiałów budowlanych: wypalanych (elementy murowe, klinkierowe, dekarskie, stropowe, kamionkowe, sztuczne kruszywa lekkie) oraz niewypalanych (wyroby wapienno-piaskowe). + - + - - + - - - - -
M_W002 Student ma pogłębioną wiedzę o surowcach stosowanych w technologiach ceramicznych materiałów budowlanych oraz o odpadach przemysłowych wykorzystywanych w tych technologiach + - + - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 240 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 180 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Program wykładów:
Rodzaje ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych i niewypalanych.
Surowce ceramiki budowlanej: klasyfikacja technologiczna i właściwości surowców ilastych; dodatki technologiczne (schudzające, poryzujące, topniki).
Formowanie plastyczne w technologii ceramicznych materiałów budowlanych; układ surowce ilaste-woda; metody przerobu surowców i homogenizacji mas; urządzenia; wady formowania.
Suszenie ceramiki budowlanej, zjawiska fizykochemiczne zachodzące podczas suszenia; suszarnie stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej; wady suszenia.
Wypalanie: zjawiska fizykochemiczne w procesie wypalania, wady wypalania, piece stosowane w przemyśle ceramiki budowlanej.
Formowanie półsuche ceramicznych materiałów budowlanych: surowce, urządzenia, wady wyrobów.
Nowe technologie w przemyśle ceramiki budowlanej wykorzystujące surowce wtórne.
Technologia wyrobów kamionkowych: surowce i metody produkcji.
Technologia wyrobów klinkierowych: surowce i metody produkcji.
Technologia sztucznych kruszyw lekkich: klasyfikacja i właściwości; metody produkcji kruszyw spęcznianych.
Technologia wyrobów sylikatowych: surowce; zjawiska zachodzące w procesie autoklawizacji; właściwości wyrobów wapienno-piaskowych.

Laboratory classes (90h):

Program laboratorium:
Badanie surowców ilastych i dodatków technologicznych: opis makroskopowy, oznaczanie składu granulometrycznego, obecności węglanów i siarczanów rozpuszczalnych.
Laboratoryjne badania technologicznej przydatności surowców dla ceramiki budowlanej produkowanej metodą plastycznego formowania – przygotowanie mas z surowca ilastego modyfikowanego dodatkami technologicznymi i domieszkami szkodliwymi (“margiel”, siarczany); badanie właściwości kształtek po formowaniu, suszeniu i wypalaniu.
Formowanie metodą półsuchego prasowania – przygotowanie mas i prasowanie kształtek; badanie właściwości tworzyw po wypaleniu i ocena technologicznej przydatności mas do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
Ocena przydatności surowców do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych.
Badanie właściwości użytkowych ceramicznych materiałów budowlanych zgodnie z wymaganiami norm europejskich.

Seminar classes (60h):

Program seminarium :
Przemiany nisko- i wysokotemperaturowe surowców ilastych i nieilastych stosowanych w technologii ceramiki budowlanej – interpretacja wyników kompleksowych badań.
Skład fazowy ceramicznych materiałów budowlanych o czerepie spieczonym i porowatym (metody jego identyfikacji) w zależności od składu mineralnego surowców wyjściowych.
Korozja wyrobów ceramiki budowlanej: przyczyny (czynniki wewnętrzne i zewnętrzne); sposoby unieszkodliwiania “domieszek szkodliwych ceramiki budowlanej” w procesie technologicznym, w wyrobie i w budynku.
Właściwości promieniotwórcze surowców i materiałów budowlanych.
Teoria a praktyka – zajęcia w zakładach produkujących ceramiczne materiały budowlane – porównywanie sposobów realizacji i doskonalenia procesów produkcji w zakładach ceramiki budowlanej.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wszystkich formach zajęć.
Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w ramach zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych.
Opracowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat w ramach zajęć seminaryjnych.
Wykonanie zadań praktycznych zadanych przez prowadzącego oraz opracowanie wyników w formie sprawozdania w ramach zajęć laboratoryjnych.
Dopuszczenie do egzaminy następuje na podstawie uzyskania pozytywnych ocen z zaliczenia wszystkich form zajęć.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,5E*+0,3l*+0,2S

E-ocena z egzaminu
L*=L1+L2…Ln -średnia ocen z wszystkich zajęć laboratoryjnych
S-ocena z seminarium

Uzyskana wartość liczbowa OK przeliczana jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie w formie ustnej lub pisemnej materiału z zakresu zajęć, na których była nieobecność.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zalecana:
1.Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Malata G., Małolepszy J. (red)., Nocuń-Wczelik W.
Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J., Reben M.– Podstawy technologii materiałów budowlanych
i metody badań; Wyd.AGH, Kraków 2013
2. Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014
3.Tokarski Z.,Kałwa M.,Przybyłek A.,Ropska H.,Wolfke S.-Surowce ceramiki budowlanej; Zeszyty PAN,
Ceramika 1; Warszawa 1964
4.Bolewski A. Budkiewicz M. Wyszomirski P.-Surowce ceramiczne; Wyd.Geolog.Warszawa 1991
5.Stoch L. Minerały ilaste; Wyd. Geolog. Warszawa 1974
6.Tokarski Z. Wolfke S. – Korozja ceramicznych materiałów budowlanych; Arkady,W-wa1969
7.Wolfke S. – Rozpuszczalne związki siarki występujące w typowych surowcach ilastych ceramiki
budowlanej; Zeszyty PAN, Ceramika 12; Kraków 1969
8.Awgustinik A.J. – Ceramika; Arkady, Warszawa 1980;
9.Praca zbiorowa -Poradnik pracownika cegielni; Arkady, Warszawa 1978;
10.Rusiecki A. Raabe J.-Pracownia technologiczna ceramiki; Warszawa 1972;
11.Janiak M.i in.-Maszyny i urządzenia w przemyśle ceramiki budowlanej; Arkady,
Warszawa 1970;
12.Piech J.-Operacje suszenia i suszarnie w przemyśle ceramicznym;SUAGH 1658;Kraków2003
13.Piech J. -Piece ceramiczne i szklarskie; Wyd. AGH, Kraków 1993;
14.Kowalenko W. i in.– Sztuczne kruszywa lekkie– produkcja i zastosowanie; Arkady,
Warszwa 1972
15.Pampuch R. Haberko K. Kordek M. Nauka o procesach ceramicznych; PWN Warszawa 1992
16.Sikora W. Rybicka E. –Surowce ilaste; Skrypt AGH nr 1404, Kraków 1994
17.Langier-Kuźniarowa A. –Termogramy minerałów ilastych; Warszawa 1967
18.Kubisz J. Żabiński W. –Materiały do ćwiczeń z mineralogii; Skrypt AGH
19.Kurdowski W. –Chemia materiałów budowlanych; Kraków 2003

Czasopisma:
•Ceramika Budowlana
•Materiały Budowlane

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane-metody badań surowców
i wyrobów;Wyd.AGH,Kraków 2014

Additional information:

None