Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental protection in chemical technology
Course of study:
2019/2020
Code:
CTCH-2-303-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu przyrodniczych i prawnych aspektów ochrony środowiska z wiedzą w zakresie technologii chemicznej, pomocną w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących ochrony poszczególnych składowych środowiska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. TCH2A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. TCH2A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. TCH2A_U01, TCH2A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. TCH2A_U01, TCH2A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. TCH2A_W01 Test,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. TCH2A_W01 Test,
Participation in a discussion
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. TCH2A_W01 Test,
Participation in a discussion
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. TCH2A_W04 Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość wpływu emisji substancji zanieczyszczających na jakość poszczególnych składowych środowiska naturalnego. - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie znaczącą rolę chemii w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ochroną środowiska. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi ocenić przydatność i ograniczenia stosowanych technologii służących zarówno ograniczeniu, emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwania. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opisać „przyjazne dla otoczenia” technologie przemysłowe oparte na procesach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych substancji zanieczyszczających poszczególne składowe środowiska naturalnego oraz zna mechanizmy ich oddziaływania na środowisko. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu technologii chemicznych służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do poszczególnych składowych środowiska, jak i ich usuwaniu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna kierunki i technologie neutralizacji i gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu unijnych i krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zagadnienia seminaryjne

1.Budowa i skład chemiczny poszczególnych składowych środowiska naturalnego.
2.Geochemia środowiska – cykle biogeochemicznej podstawowych pierwiastków naruszenia równowagi przyrodniczej.
3.Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery i podstawowe procesy technologiczne wykorzystywane do oczyszczania gazów odlotowych. Sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
4.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska wodnego, chemiczne technologie i materiały dla uzdatniania wód i oczyszczania ścieków.
5.Rodzaje zanieczyszczeń środowiska glebowego, technologie oraz materiały służącego jego ochronie.
6.Gospodarka odpadami przemysłowymi – charakterystyka i podział odpadów, kierunki i technologie ich neutralizacji i gospodarczego wykorzystania.
7.Biotechnologia w ochronie środowiska – mikrobiologiczne usuwanie metali ze ścieków, mikrobiologiczne ługowanie metali z odpadów przemysłowych.
8.Unijne i krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony poszczególnych składowych środowiska naturalnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Kolokwium zaliczeniowe z treści zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5 * ocena z przygotowanej prezentacji + 0,5 * ocena z kolokwium zaliczeniowego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pisemne prace zaliczeniowe na tematy omawiane podczas nieobecności studenta na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Kabata-Pendias, H. Pendias, Biogeochemia pierwiastków śladowych, WPWN Warszawa, 1999.
2. B. Poskrobko, T. Poskrobko, K. Skiba, Ochrona biosfery, WPWE, Warszawa, 2007.
3. E. Klimiuk, M. Łebkowska, Biotechnologia w ochronie środowiska, WPWN, Warszawa, 2004.
4. F. Maciak, Ochrona rekultywacyjna środowiska, WSGGW, Warszawa, 2003.
5. C. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WPWN, Warszawa, 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Wyróżnia się następujące publikacje: (spis pozostałych na stronie https://bpp.agh.edu.pl)
1. Irena Wacławska, Magdalena Szumera, Janina Ostrowska, Activity of glassy fertilisers in soil environment. Chemical products in agriculture and environment / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański. Chemistry for Agriculture, 2002, vol. 3, s. 306–307.
2. Magdalena Szumera, Irena Wacławska, Aktywność chemiczna szkliw ceramicznych jako nośników mikroelementów dla zastosowań agrotechnicznych. Materiały Ceramiczne. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. 2008 t. 60 nr 4, s. 168–171.
3. Irena Wacławska, Agnieszka Lis-Krzyścin, Marcin Środa, Chemical activity of glass fibres for hydroponics. Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environment protection, human and animal health / eds.: Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. Chemistry for Agriculture, 2006 ; vol. 7, s. 365–370.

Additional information:

None